Vad ska hän­da med hal­len?

Vi i Vasastan - - Stockholm - Jo­hann Ber­nö­vall

Dröm el­ler po­ten­ti­ell verk­lig­het? Det får fram­ti­den ut­vi­sa. Klart är att ar­ki­tek­ter­na bakom den pris­be­lön­ta till­fäl­li­ga sa­lu­hal­len på Ös­ter­malm­storg nu fär­dig­ställt tre för­slag på vad som ska hän­da med hal­len i fram­ti­den.

Ar­ki­tekt­by­rån Teng­bom har ut­ar­be­tat tre idéer för den pro­vi­so­ris­ka sa­lu­hal­len som ti­di­ga­re bland an­nat om­nämnts som en po­ten­ti­ell id­rotts­hall. Des­sa tre för­slag, som den 20 september ställ­des ut på en bransch­mäs­sa, vi­sar hal­len i form av kul­tur­cent­rum i Riss­ne, kall­bad­hus (!) vid Skan­stull och ett ung­doms­hus i Skär­hol­men.

– Vi vill dis­ku­te­ra nya funk­tio­ner som bi­drar till att ut­veck­la vå­ra stads­rum. Till­fäl­lig och åter­bruk­bar ar­ki­tek­tur gör det möj­ligt att pro­to­ty­pa fram nya lös­ning­ar; att tes­ta sig fram till hur vi bäst ex­em­pel­vis till­gäng­lig­gör stads­rum, över­bryg­gar so­cio­e­ko­no­mis­ka di­ken el­ler job­bar med jäm­ställd­het, sä­ger Mark Hump­h­reys, an­sva­rig ar­ki­tekt och kon­tors­chef på Teng­bom.

Ska kitt­la fan­ta­sin

Teng­bom skri­ver på sin hem­si­da att tan­ken bakom är att ”kitt­la fan­ta­sin” om var bygg­na­den kan ta vägen och det är in­te på upp­drag av nå­gon som man har ska­pat för­sla­gen.

Sta­den, som äger bygg­na­den, har in­te hun­nit ta del av ar­ki­tek­ter­nas vi­sio­ner än.

– Vi är stol­ta över den här fan­tas­tis­ka bygg­na­den som bli­vit väl­digt po­pu­lär och är så klart må­na om att den ska an­vän­das på en lämp­lig plats i fram­ti­den, sä­ger Jan Va­le- skog (S), ord­fö­ran­de i fas­tig­hets­nämn­den.

Att sta­den själ­va skul­le be­hål­la den och upp­fö­ra den nå­gon an­nan­stans än idag är dock knap­past tro­ligt.

– Det lig­ger i vårt intresse att säl­ja den till en lämp­lig in­tres­sent. Men själv­klart är det oav­sett bätt­re ju fler bra idéer och engagemang som finns kring bygg­na­der, sä­ger Jan Va­le­skog.

Jo­nas Mångs är fas­tig­hets­stra­teg på fas­tig­hets­kon­to­ret, som har i upp­drag att säl­ja sa­lu­hal­len.

– Pre­cis som vi kom­mu­ni­ce­ra­de i vå­ras så finns ett an­tal ak­tö­rer som är in­tres­se­ra­de av att kö­pa den, men det finns inga be­slut på va­re sig det ena el­ler det and­ra. Allt häng­er fort­fa­ran­de på det sto­ra pro­jek­tet som är re­no­ve­ring­en av den gam­la sa­lu­hal­len, sä­ger han och fort­sät­ter:

– In­nan vi vet sä­kert när den blir kvar kan vi in­te säl­ja någon­ting. Vi hål­ler al­la al­ter­na­tiv öpp­na.

ILLUSTRATION: TENG­BOM

VI­SION 1. Kallbadhuset i Skan­stull. ”Ett kall­bad­hus med ba­stu och upp­värmd pool, i di­rekt sam­klang med ha­vet, gyn­nar bå­de kropp och själ.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.