Här är stans nya cy­kel­sats­ning

Vi i Vasastan - - Stockholm - Pa­trik Wirén

Nu ska fler stock­hol­ma­re ges möj­lig­he­ten att an­vän­da stans lå­ne­cyklar. Da­gens 1 500 cyklar ut­ö­kas till 5 000 – och samt­li­ga är ut­rus­ta­de med el­mo­tor.

– Cy­keln är dess­utom en hy­brid, vil­ket innebär att du själv väljer om du vill an­vän­da el­mo­torn el­ler in­te.

Tra­fik­bor­gar­rå­det Da­ni­el Helldén (MP) är på plats ut­an­för stads­hu­set för att pre­sen­te­ra den nya upp­sätt­ning­en re­klam­fi­nan­si­e­ra­de lå­ne­cyklar. Den sto­ra snacki­sen är fram­för allt att cyk­lar­na är ut­rus­ta­de med en mo­tor som ak­ti­ve­ras när du bör­jar tram­pa. Men tra­fik­bor­gar­rå­det lo­var även stör­re flex­i­bi­li­tet och för­bätt­ring­ar i sta­dens lå­ne­cy­kel­sy­stem.

– En ny­het är att du in­te be­hö­ver läm­na till­ba­ka cy­keln in­om tre tim­mar, en an­nan är att den är lås­bar. Du kom­mer ock­så kun­na pla­ce­ra cy­keln en bit från cy­kel­stäl­let, in­om en ra­die på tio me­ter, om det är fullt.

Ökad till­gäng­lig­het

Un­der hur lång tid du är till­lå­ten att ha sam­ma cy­kel är än­nu oklart, men där­e­mot kom­mer till­gäng­lig­he­ten att öka re­jält. I april 2018 in­leds eta­ble­ring­en av el­cyklar med 1 000 cyklar och se­nast 2019 finns sam­man­lagt 5 000 cyklar på plats. Det­ta att jäm­fö­ra med da­gens 1 500 cyklar.

– Dess­utom kom­mer de fin­nas till­gäng­li­ga dyg­net runt he­la året, till skill­nad från nu då vi ploc­kar bort cyk­lar­na i bör­jan av ok­to­ber. Al­la stock­hol­ma­re lik­som de tu­ris­ter som be­sö­ker stan ska kun­na ta del av det här och cyk­lar­na kom­mer fin­nas över he­la sta­den, in­te ba­ra i in­ners­tan.

Krä­ver bat­te­ri

För att kun­na an­vän­da el­mo­torn krävs dock till­gång till ett bat­te­ri. Lo­gisti­ken kring det­ta är fort­fa­ran­de oklar, sä­ger Mi­kael Nilsson, vice vd på JC­Decaux, som le­ve­re­rar cyk­lar­na till sta­den.

– Den sor­tens de­tal­jer ska vi pra­ta med Tra­fik­kon­to­ret om. För tu­ris­ter­na kom­mer det kanske fin­nas om­bud i sta­den som har bat­te­ri­er­na och för stock­hol­mar­na kan det hand­la om att de har ett abon­ne­mang och får det hemskic­kat. Men även ut­an bat­te­ri­et har du till­gång till he­la sy­ste­met och kan an­vän­da de som van­li­ga cyklar.

FO­TO: PA­TRIK WIRÉN

STYR. Da­ni­el Helldén tram­par vi­da­re på cy­kel­vä­gen – nu med el­hjälp. 24 tim­mar: 19 kro­nor. 7 da­gar: 30 kro­nor. 30 da­gar: 50 kro­nor. 180 da­gar: 150 kro­nor. 365 da­gar: 270 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.