Lo­kal­tra­fi­ken sat­sar allt på ett kort för pend­lar­na

Vi i Vasastan - - Stockholm - Mi­chael Toll

En ny bil­jett lan­se­ras i hel­gen som gör det möj­ligt att pend­la över sex oli­ka län med en och sam­ma bil­jett.

Sön­dag 1 ok­to­ber in­förs en ny bil­jett för re­se­nä­rer i Stockholm och Mä­lar­da­len. Bil­jet­ten, som he­ter Mo­vin­go, gör det möj­ligt att obe­grän­sat re­sa i sex län.

Bil­jet­ten kom­mer gäl­la för SJ:s re­gi­o­na­la tåg­re­sor och för re­sor i all lo­kal­tra­fik i he­la Mä­lar­da­len.

– De som tyc­ker EU-po­li­tik är svårt, ska ge sig på ut­ma­ning­en att ena sex oli­ka lä n om e n g e men­sam tågupp­hand­ling, ge­men­sam- ma tid­ta­bel­ler och ett ge­men­sam bil­jett­sy­stem. Det har ta­git lång tid men vi lyc­ka­des till slut, sä­ger Kristof­fer Tam­sons (M) tra­fiklands­tings­råd i Stock­holms län.

Län­kar sam­man sex län

I dag är det om­kring 150 000 re­se­nä­rer som dag­li­gen pend­lar över läns­grän­ser­na. Bor man till ex­em­pel i Uppsa­la och job­bar i Stockholm kanske man i dag kö­per en UL-bil­jett, en SJ-bil­jett och se­dan ett SL-kort. Med Mo­vin­go be­hövs ba­ra ett kort.

– Det här är ett stort lyft för he­la re­gi­o­nen. Vi har lyc­kats län­ka sam­man sex oli­ka län och tid­ta­bel­ler till sam­ma bil­jett­sy­stem. Det kom­mer un­der­lät­ta myc­ket för väl­digt många pend­la­re, sä­ger Kristof­fer Tam­sons.

Sy­ste­met kom­mer att vi­da­re­ut­veck­las och byg­gas ut vart­ef­ter. Bland an­nat med en egen app och and­ra tek­nis­ka verk­tyg som ska un­der­lät­ta för re­se­nä­rer­na.

Slut­li­gen ska 33 nya tåg från Schweiz sät­tas in i tra­fik. Det­ta sker runt 2019-2020.

– Tå­gen är be­ställ­da och ska bör­ja till­ver­kas nu. De kom­mer va­ra väl­digt be­hag­li­ga att re­sa i, sä­ger Kristof­fer Tam­sons.

FO­TO: MI­CHAEL TOLL

ÅKA LÅNGT-KORT. Ett kort ska fun­ge­ra att re­sa med i sex oli­ka län.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.