Lars­son (M): Öka rör­lig­he­ten på bo­stads­mark­na­den

Vi i Vasastan - - Tyck Om! - Jo­a­kim Lars­son (M), op­po­si­tions­bor­gar­råd i Stock­holms stad

Det finns egent­li­gen ing­en po­li­tisk oe­nig­het kring att det mås­te byg­gas fler hy­res­rät­ter i Stockholm. Mo­de­ra­ter­nas mål för man­dat­pe­ri­o­den he­la ti­den va­rit att hälf­ten av al­la nya bo­stä­der ska va­ra hy­res­rät­ter, allt­så pre­cis det­sam­ma som Väns­ter­par­ti­et. Skill­na­den är att vi in­te ser det nöd­vän­di­ga i att ge de kom­mu­na­la bo­stads­bo­la­gen en grädd­fil på hy­res­rätt smark­na­den när­de t finns många and­ra ak­tö­rer som bå­de vill och kan byg­ga.

Det som krävs är en ökad rör­lig­het på bo­stads­mark­na­den, så att be­fint­li­ga bo­stä­der kan ut­nytt­jas mer ef­fek­tivt, men ock­så re­for­mer för bland an­nat bo­spa­ran­de, bo­stads­bi­drag och en över­syn av lag­stift­ning och snå­ri­ga reg­ler kring riks­in­tres­sen.

Ann-Mar­ga­ret­he Livh an­för att Vän- ster­par­ti­et job­bar hårt för att det gå så snabbt som möj­ligt att byg­ga bo­stä­der, det var även ett löf­te från So­ci­al­de­mo­kra­ter­na i va­let 2014. Men san­ning­en är den att ti­den sna­ra­re har bli­vit läng­re se­dan va­let. De kom­mu­na­la bo­stads­bo­la­gen har kon­se­kvent miss­lyc­kas med att nå pro­duk­tions­må­len un­der vart och ett av de tre år som Väns­ter­par­ti­et in­gått i ma­jo­ri­te­ten se­dan 2014.

Så Ann-Mar­ga­ret­he Livh, in­nan du bör­jar med valårs­re­to­ri­ken re­kom­men­de­rar jag dig att stä­da fram­för det eg­na par­ti­ets dörr. Där­ef­ter tar jag mer än gär­na en se­ri­ös de­batt om vil­ka bo­stads­po­li­tis­ka re­for­mer som krävs i Stockholm.

FO­TO: PE­TER KNUT­SON

SVAR TILL V. ” Ann-Mar­ga­ret­he Livh jag re­kom­men­de­rar dig att stä­da fram­för det eg­na par­ti­ets dörr först”, sä­ger Jo­a­kim Lars­son (M).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.