Nej, ing­en cyklar vin­ter­tid!

Vi i Vasastan - - Tyck Om! -

Ka­ta­ri­na Lu­hrs (MP) på­stå­en­de att 40% av cy­kel­pend­lar­na även cyklar vin­ter­tid, får in­te stå oe­mot­sagt.

Jag bor på ned­re Kungs­hol­men och har, som­mar­tid, svårt att pas­se­ra över­gångs­stäl­let över cy­kel­ba­nan på vägen ner till strand­pro­me­na­den.

En strid ström av cy­klis­ter gör att det näs­tan är lögn att kom­ma över! Det skul­le in­te fal­la dom in att stan­na för en fot­gäng­a­re. Det­ta vid åt­ta-ni­o­ti­den på mor­go­nen.

Sam­ma tid en vin­ter­mor­gon är det prak­tiskt ta­get öde, med som mest ett par tre cy­klis­ter på en kilo­me­ter­lång sträc­ka.

Hur hon räk­nat är en gå­ta men jag gis­sar att frå­gan till cy­klis­ter­na löd: ”Cyklar du nå­gon gång un­der vin­tern”?

Min uppfattning är att siff­ran tor­de va­ra un­der 10% och i dom fal­len en­bart när det är vac­kert vä­der och nå­gorlun­da vind­stil­la! Jag för­står att hon vill för­sva­ra al­la svin­dy­ra spe­ci­al­ma­ski­ner som far runt och hål­ler cy­kel­ba­nor­na snö- och is­fria. Det är in­te re­le­vant att jäm­fö­ra oss med Kö­pen­hamn och Ams­ter­dam! Stockholm är vin­ter­tid ing­en cy­kel­stad och kom­mer ald­rig att bli!

Det är ba­ra i MP.s dröm­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.