KONSTGR S ETT MILJ MONSTER

Bar­nens lek blev en mil­jö­bov

Vi i Vasastan - - Sidan 1 - vi­i­va­sas­tan.se Ro­bin Hög­berg 073-600 69 08 ro­bin.hog­berg@di­rekt­press.se

I över tio år har Stock­holm sat­sat hårt på konst­gräs­pla­ner och i dag finns 90 styc­ken in­om sta­dens re­gi. Plast­par­tik­lar finns även på konst­gräs- och gum­mi­be­lag­da ytor på sta­dens park­mark. Des­sa ytor ut­gör to­talt 512 860 kvadrat­me­ter, mot­sva­ran­de 75 el­va­man­napla­ner. Dess­utom finns gum­miy­tor på sta­dens för­sko­lor och sko­lor.

Mikro- och nanoplas­ter har dock vi­sat sig va­ra en stor mil­jö­bov, och en­ligt en kart­lägg­ning av IVL, Svens­ka mil­jö­in­sti­tu­tet, står konst­gräs­pla­ner för de näst störs­ta ut­släp­pen av mikro­plas­ter i naturen.

Ham­nar i vatt­net

– Pro­ble­met är att man hit­tar par­tik­lar­na i hav, sjö­ar och vat­ten­drag och att ex­em­pel­vis fis­kar och kräft­djur får i sig det. Par­tik­lar­na kan or­sa­ka kväv­ning el­ler in­flam­ma­tio­ner och dess­utom in­ne­hål­la ke­mi­ka­li­er, sä­ger Lin­da Lin­der­holm, hand­läg­ga­re på en­he­ten för far­li­ga äm­nen och av­fall på Na­tur­vårds­ver­ket.

– Man har till ex­em­pel sett att fis­kar som ätit nano­par­tik­lar av plast fått änd­rat be­te­en­de, tilläg­ger hon.

Idrotts­för­valt­ning­en har nu tving­ats vid­ta åt­gär­der för att mins­ka ut­släp­pen. En vik­tig del är att in­stal­le­ra fil­ter som hind­rar plas­ter­na att nå dag­vat­ten­sy­ste­met. Fö­re vin­tern ska det förs­ta filt­ret in­stal­le­ras, vid Spånga IP.

– Am­bi­tio­nen är att ha fil­ter på al­la dag­vat­ten­brun­nar vid konst­gräs­pla­ner­na. Det­ta är vik­ti­gast just nu, ef­tersom brun­nar­na sak­nar upp­sam­lings­fil­ter till dag­vat­ten­sy­ste­met. Vi ska in­ven­te­ra an­ta­let brun­nar för att få en kost­nads­bild över in­stal­la­tio­ner­na, sä­ger Hans Eriks­son, id­rotts­pla­ne­ra­re på idrotts­för­valt­ning­en.

Rätt snöröj­ning

Ru­ti­ner­na vid snöröj­ning är ock­så vik­tig för att fö­re­byg­ga att plas­ter når dag­vatt­net.

– Det hand­lar om att åter­fö­ra ifyll­na­den på konst­gräs­pla­ner­na som ham­nat vid si­dan av i sam­band med snö- han­te­ring­en. Det­ta gör vi främst på id­rotts­plat­ser­na, där det finns mer marky­ta vid si­dan om fot­bolls­pla­ner­na, sä­ger han.

När in­såg ni att mikro­plas­ter var ett pro­blem?

– Vi har bör­jat tit­ta på det mer nog­samt un­der året. Ef­ter att kra­ven ökat på fler snöfria boll­pla­ner har det bli­vit tyd­li­ga­re att gra­nu­lat ham­nar vid si­dan av konst­grä­set. Den dis­kus­sion som förts om mikro­plas­ter har även gjort det mer ak­tu­ellt att se över han­te­ring­en av gra­nu­lat, sä­ger Hans Eriks­son.

Kan det va­ra ak­tu­ellt att ta bort konst­gräs­pla­ner?

– Jag tror mer det hand­lar om op­ti­me­rad sköt­sel och att hind­ra sprid­ning med tek­nis­ka lös­ning­ar som fil­ter. Vid nya upp­hand­ling­ar kom­mer vi stäl­la hår­da­re krav, till ex­em­pel att det ska fin­nas fil­ter vid ny­an­lägg­ning.

Idrotts­för­valt­ning­en har un­der året prö­vat kork- och ko­kos­fyll­ning­ar på ett an­tal konst­gräs­pla­ner. Kork­fyll­na­den har vi­sat sig va­ra sta­tisk och fast­nat på klä­der och skor.

– För­hopp­nings­vis mins­kar den sta­tis­ka elekt­ri­ci­te­ten el­ler så får kor­ken by­tas ut mot nå­gon an­nan ifyll­nad, sä­ger Hans Eriks­son.

Stor­sats­ning­en på konst­gräs och gum­mi­mat­tor har bli­vit en mil­jö­kall­dusch. Stock­holm stad tving­as nu till åt­gär­der för att mins­ka ut­släp­pen av mikro­plas­ter i naturen.

FOTO: ERIK SIMANDER

PLA­NER­NA. Sta­dens konst­gräs­pla­ner samt konst­grä­soch gum­mi­be­lag­da ytor på sta­dens park­mark ut­gör en yta på to­talt 512 860 kvadrat­me­ter. Årsta­gårds boll­plan är en av al­la som har konst­gräs.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.