Spa­ra peng­ar – gå till tand­lä­ka­ren

Vi i Vasastan - - Hej Vasastan -

Tyc­ker du att det är för dyrt att gå till tand­lä­ka­ren? Det tän­ket kan kos­ta dig bå­de peng­ar och häl­sa. – Att gå till tand­lä­ka­ren är bil­li­ga­re än att in­te gö­ra det, sä­ger Ma­ry­am Pour­mousa, spe­ci­a­list på tand­loss­ning på Wa­sa Tand­kli­nik.

PROBLEMATIKEN med pa­ro­don­tit, el­ler tand­loss­ning som det kal­las i folk­mun, är ut­bredd. Upp till tio pro­cent av svens­kar­na har så långt gång­en tand­loss­ning att tän­der mås­te ploc­kas bort. Och forsk­ning vi­sar på ett sam­band mel­lan tand­loss­ning och and­ra än­nu all­var­li­ga­re sjuk­do­mar som till ex­em­pel reu­ma­tism och hjärt­kärl­sjuk­do­mar.

– Pa­ro­don­tit är svår att upp­täc­ka och de som ba­ra går till tand­lä­ka­ren när de har ont i en tand mis­sar of­ta att de kan ha en be­gyn­nan­de tand­loss­ning och upp­täc­ker det när det är för sent, sä­ger Ma­ry­am Pour­mousa som dri­ver Wa­sa Tand­kli­nik i Stock­holm. Det är allt­så vik­tigt att be­sö­ka tand­lä­ka­ren re­gel­bun­det. Att upp­täc­ka tand­loss­ning­en i tid kan spa­ra enor­ma sum­mor.

– Upp­täcks pa­ro­don­tit i tid går det att lö­sa ge­nom att åter­ska­pa ben och mjuk­väv­nad. Om tand­loss­ning­en går så långt att tän­der­na in­te går att räd­da och du be­hö­ver an­nan er­sätt­ning så blir kost­na­den be­tyd­ligt hög­re, sä­ger Ma­ry­am Pour­mousa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.