P-ru­tor ri­tas om – su­var för bre­da

Vi i Vasastan - - Stockholm - Mi­chael Toll

Östermalms bi­lar har bli­vit för bre­da och sto­ra. Nu mås­te ett fler­tal av stads­de­lens par­ke­rings­plat­ser bred­das för att su­var ska få plats.

Det är par­ke­rings­plat­ser­na ute på Djur­går­den som nu pla­ne­ras att bred­das.

An­led­ning­en är att nya bil­mo­del­ler ba­ra bli­vit bre­da­re och bre­da­re. Många av bi­lar­na på Djur­går­den får in­te läng­re plats i par­ke­rings­ru­tor­na.

– Vi ser över par­ke­rings­y­tor­na på Djur­går­den. Vi har märkt att vi be­hö­ver bred­da ytor­na, sä­ger Mag­nus Björk­man, park­chef på Kung­li­ga Djur­går­dens för­valt­ning som an­sva­rar för par­ke­rings­plat­ser­na.

Sak­nas två de­ci­me­ter

I dag är en par­ke­rings­ru­ta 250 cen­ti­me­ter bred. Tan­ken är nu att bred­da ru­tor­na 20 cen­ti­me­ter.

– Vi be­dö­mer att det be­hövs 270 cen­ti­me­ter för att bi­lar­na ska få plats. Vi har märkt att många nya bi­lar in­te läng­re ryms in­om ru­tan, sä­ger Mag­nus Björk­man.

Bi­lä­ga­ren Pa­trick Froom kör runt i en ny suv och gil­lar det han hör.

– Jag tyc­ker det lå­ter jät­te­bra om man vill bred­da par­ke­rings­ru­tor. Ibland är det på hå­ret att man kom­mer i och ur bi­len, sä­ger han.

Otill­räck­ligt sväng­rum

Så gott som samt­li­ga su­var som säljs i dag är bre­da­re än två me­ter. Även om själ­va bi­len får plats i p-ru­tan är sväng­rum­met för dörr­öpp­ning helt en­kelt in­te till­räck­ligt.

Ber t i l Modén, vd på bransch­or­ga­ni­sa­tio­nen Bil Swe­den, kän­ner till pro­ble­met.

– Står det tre suv på rad är den i mit­ten omöj­lig att öpp­na dör­rar­na på. Dagens par­ke­rings­ru­tor är gjor­da för Fol­ka­bubb­lor el­ler en gam­mal Vol­vo PV sna­ra­re än mo­der­na bi­lar. Det är en de­li­kat frå­ga, nå­got mås­te gö­ras, sä­ger Ber­til Modén. BREDD GAM­LA KLASSIKER Saab 900: Vol­vo 240: Maz­da 323:

FOTO: ERIK SIMANDER

I dag är en norm att en p-ru­ta ska va­ra 2,5 me­ter bred och 5 me­ter lång, allt­så 12,5 kvadrat­me­ter. Nu kan det änd­ras till 2,7 me­ter bred, 5,5 me­ter lång, allt­så cir­ka 15 kvadratm­ter. BREDD NYA SU­VAR Land Ro­ver Disco­ve­ry 5: 220 cm. Mer­ce­des GLC: 210...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.