SL: Så ska träng­seln mins­ka

Vi i Vasastan - - Stockholm - Mi­chael Toll

Ar­be­tet med att få till stånd ett nytt sig­nal­sy­stem har ha­ve­re­rat. Nu ar­be­tar SL brett för att mins­ka träng­seln på rö­da lin­jen.

Som vi ti­di­ga­re har skri­vit miss­lyc­ka­des Stock­holms läns lands­ting att kö­pa in ett nytt sig­nal­sy­stem. Det­ta då det brustit i av­ta­let med den ita­li­ens­ka le­ve­ran­tö­ren An­sal­do, som trots fle­ra års för­se­ning­ar in­te ser ut att kun­na le­ve­re­ra ett fun­ge­ran­de sy­stem till Stock­holm.

Men en­ligt SL står in­te träng­sel­pro­ble­ma­ti­ken och fal­ler en­bart på sig­nal­sy­ste­met.

– Det är in­te livsnöd­vän­digt med ett nytt sig­nal­sy­stem. Det finns and­ra sa­ker som kan för­bätt­ra träng­sel­pro­ble­men, s ä g e r Suss Fors­sman Thull­berg, kom­mu­ni­ka­tions­chef vid Stock­holms lands­tings tra­fik­för­valt­ning.

Har pla­nen klar

En­ligt hen­ne har SL pla­nen klar för sig.

2019 kom­mer to­talt 48 nya tåg att sät­tas in i tra­fik på rö­da lin­jen. De sväl­jer be­tyd­ligt fler pas­sa­ge­ra­re.

Det har be­slu­tats om att upp­gra­de­ra och re­no­ve­ra de be­fint­li­ga vag­nar­na på sträc­kan. Det­ta kom­mer gö­ra att träng­seln mins­kar och tå­gen kan ta fler pas­sa­ge­ra­re.

Tun­nel­ba­ne­tra­fi­ken kom­mer att trim­mas. Det finns för­bätt­ring­ar att gö­ra med be­fint­ligt sig­nal­sy­stem.

När kom­mer re­se­nä­rer mär­ka av det här?

– Det är ett på­gåen­de ar­be­te men i och med de nya tå­gen 2019 kom­mer det ga­ran­te­rat mär­kas en klar för­bätt­ring, sä­ger Suss Fors­sman Thull­berg.

Gle­sa­re nu

SL har redan nu märkt att det bli­vit gle­sa­re med folk på rö­da lin­jen.Ef­ter att Ci­ty­ba­nan har haft pre­miär tycks en hel del re­se­nä­rer ha änd­rat si­na re­se­va­nor.

– De förs­ta mät­ning­ar­na vi­sar tyd­ligt att det är fär­re re­se­nä­rer på rö­da lin­jen i och med Ci­ty­ba­nan, sä­ger Suss Fors­sman Thull­berg.

FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN

PLAN. SL har en plan på hur träng­seln i tun­nel­ba­nan ska mins­ka. Tan­ken var att ett nytt sig­nal­sy­ste­met skul­le tas i bruk 2014. Men det har bli­vit för­se­ning­ar och sy­s­te­met kan ti­di­gast tas i drift 2019. Ris­ken är stor att av­ta­let med den ita­li­ens­ka...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.