Re­seskild­ring­ar i 1700-talets Europa

Re­in­hold Rüc­ker Ang­erste­in do­ku­men­te­ra­de si­na eu­ro­pa­re­sor i text och teck­ning­ar. På Jern­kon­to­ret, som fi­rar 270 år, finns det mesta spa­rat.

Vi i Vasastan - - Stockholmskällan -

Re­in­hold Rüc­ker Ang­erste­in föd­des i Vik­mans­hyt­tan 1718 och kom från en gam­mal släkt med tyskt på­brå som haft äm­be­ten in­om bergs­in­du­strin. (Rüc­ker är ing­et för­namn, som många trott, ut­an hans mo­ders flick­namn som han val­de att an­vän­da som ”mel­lan­namn”.)

Ef­ter stu­di­er i Uppsa­la res­te han på 1750-ta­let runt i Europa för att sam­la in in­for­ma­tion om han­del och ny tek­nik. Des­sa re­sor kun­de för­verk­li­gas med stöd av den svens­ka re­ge­ring­en och då i förs­ta hand Erik von Stoc­ken­ström, som 1747 ha­de be­ford­rats till as­ses­sor i Bergskol­le­gi­um samt var en av på­dri­var­na till att Jern­kon­to­ret bil­da­des sam­ma år.

Stu­di­e­re­sor­na som Ang­erste­in an­träd­de syf­ta­de till att i mer­kan­ti­lis­mens an­da in­häm­ta kun­skap om and­ra län­ders järn- och stål­ma­nu­fak­tu­rer så att den svens­ka bergs­han­te­ring­en skul­le kun­na ny­ska­pas.

Ge­nom si­na kun­ska­per och so­ci­a­la kom­pe­tens fick han till­trä­de till kret­sar som äg­de in­for­ma­tion och stort in­fly­tan­de. Han blev 1753 di­rek­tör i Bergskol­le­gi­um för den Gr­öv­re Järn­för­äd­ling­en el­ler Svartsmi­det samt 1756 as­ses­sor i nämn­da kol­le­gi­um. 1757 blev Ang­erste­in äga­re av järn­ma­nu­fak­tu­ren vid Wi­ra bruk och år 1759 sam­man­ställ­de han ett ut­kast till en ny ma­nu­fak­tur­ord­ning, där han för­or­da­de den svens­ka ex­por­tens ut­veck­ling.

Den 5 ja­nu­a­ri 1760 av­led Ang­erste­in och kort där­ef­ter be­slöt di­rek­tö­ren vid Kung­li­ga Bergskol­le­gi­um Samu­el Schrö­der (ad­lad Schrö­der­sti­er­na 1770) att Jo­han Öhr­gré­en skul­le ren­skri­va Ang­erste­ins ma­nu­skript. Ar­be­tet drog dock ut på ti­den men kun­de pre­sen­te­ras in­för Full­mäk­ti­ge 31 ja­nu­a­ri 1765. Ang­erste­in läm­na­de ef­ter sig en fan­tas­tisk sam­ling re­se­be- rät­tel­ser med teck­ning­ar och mål­ning­ar från al­la de plat­ser i Europa som han ha­de be­sökt! Det mesta finns i Rik­sar­ki­vet (Kom­mers­kol­le­gi­um och Bergskol­le­gi­um) samt i Jern­kon­to­rets ar­kiv. Fil.mag. Ka­rin Borg­kvist Ljung, Rik­sar­ki­vet

FOTO: JERN­KON­TO­RET

FÖR­E­VI­GAD. Di­rek­tör Re­in­hold Rüc­ker Ang­erste­in, ol­je­mål­ning från om­kring 1755 av Olof Are­ni­us.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.