Bra­ce your­sel­ves – Vin­ter-OS-kam­pan­jen is coming!

I vå­ras skro­ta­de po­li­ti­ker­na i Stads­hu­set planerna på att Stockholm ska an­sö­ka om att ar­ran­ge­ra vin­ter-OS och Pa­ra­lym­pics 2026. Nu är frå­gan hög­ak­tu­ell igen.

Vi i Vasastan - - Sidan 1 - Mi­chael Toll

An­led­ning­en till nystar­ten är att In­ter­na­tio­nel­la olym­pis­ka kom­mit­tén, IOK, un­der som­ma­ren gjort en rad för­änd­ring­ar som gyn­nar Stockholm.

– Det vo­re tjäns­te­fel av oss att in­te gå vi­da­re och ut­re­da för­ut­sätt­ning­ar­na till en an­sö­kan för Stockholm, sä­ger Richard Bri­si­us, kam­pan­j­chef och vd för Sve­ri­ges olym­pis­ka kom­mit­tés OS-bo­lag.

Kan kos­ta 13 mil­jar­der

Det som har hänt är bland an­nat att IOK hal­ve­rat an­sök­nings­ti­den och sku­rit ner kraf­tigt på kost­na­der­na. Ti­di­ga­re kos­ta­de själ­va an­sö­kan sto­ra sum­mor att ge­nom­fö­ra.

Sam­ti­digt har ett tak in­förts på hur myc­ket ett vin­ter-OS och Pa­ra­lym­pics får kos­ta, som mest 1,5 mil­jar­der dol­lar (drygt 13 mil­jar­der kro­nor). Det här gyn­nar Stockholm, som re­dan räk­nar med att ham­na un­der den sum­man.

– IOK vi­sar nu att de me­nar all­var och vill se en tyd­lig för­änd­ring i hur OS ska ar­ran­ge­ras. Man vill ha spel som byg­ger på to­le­rans, håll­bar­het och jäm­lik­het, och där kan Stockholm verk­li­gen va­ra med och fö­ra den olym­pis­ka rö­rel­sen i rätt rikt­ning, sä­ger Richard Bri­si­us.

IOK ger bi­drag

Yt­ter­li­ga­re en punkt har änd­rats, och det är att IOK hö­jer sitt bi­drag till ar­ran­görs s t äder. Skul­le Stockholm ar­ran­ge­ra vin­ter-OS 2026 bi­drar IOK med 8,8 mil­jar­der kro­nor i bi­drag.

– De­ras bi­drag har sti­git med över en halv mil­jard kro­nor. För förs­ta gång­en är det möj­ligt att ge­nom­fö­ra ett olym­piskt spel rent eko­no­miskt. Vi vill ha en risk­mi­ni­me­rad bud­get och tack va­re de­ras öka­de bi­drag kom­mer vi ha det, sä­ger Richard Bri­si­us.

De nya för­ut­sätt­ning­ar­na gör att SOK ar­be­tat med att re­vi­de­ra bud­ge­tar och räk­na fram nya nyc­kel­tal.

En ny upp­da­te­rad lä­ges­rap­port kom­mer in­om kort att pre­sen­te­ras för po­li­ti­ker­na i Stads­hu­set och nyc­kel­per­so­ner in­om nä­rings­li­vet.

Hopp­full över OS

Stock­holms fi­nans­bor­gar­råd Karin Wann­gård (S) kän­ner till de nya för­ut­sätt­ning­ar­na och är hopp­full.

– Jag är jät­te­po­si­tiv till ett vin­ter-OS och Pa­ra­lym­pics i Stockholm, men öv­ri­ga par­ti­er har ty­värr in­te tyckt som jag ti­di­ga­re. Jag hop­pas verk­li­gen det här gör att and­ra po­li­ti­ker ock­så för­står att ett OS är oer­hört po­si­tivt för Stockholm, sä­ger Karin Wann­gård.

OS-BACKE? Ham­mar­by­bac­ken kan bli en av are­nor­na om Stockholm an­ord­nar vin­ter-OS.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.