Konst­gräs näst störs­ta bo­ven

Vi i Vasastan - - Stockholm -

Mikro­plas­ter är plast­par­tik­lar mel­lan 1 na­no­me­ter och 5 mil­li­me­ter. Par­tik­lar som är mind­re än en na­no­me­ter räk­nas som nanoplas­ter.

Sli­tage av vägar och for­dons­däck or­sa­kar 8 190 ton ut­släpp av mikro­plast per år, en­ligt IVL, Svens­ka Mil­jö­in­sti­tu­tet. Hur stor del av det­ta som når hav, sjö­ar och vat­ten­drag är in­te känt.

Konst­gräs­pla­ner står för de näst störs­ta ut­släp­pen. Stock­holms 90 konst­gräs­pla­ner ut­gör en yta på 424 114 kvadrat­me­ter. För­ra året till­sat­tes 80 ton gra­nu­lat på Stock­holms konst­gräs­pla­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.