Stockholm sä­ger nej till att byg­ga skyskra­pa i trä

Vi i Vasastan - - Stockholm - Jo­hann Ber­nö­vall

Skyskra­pan be­ställ­des av Cen­ter­par­ti­et och an­vän­des som ex­em­pel i en mo­tion av Jo­nas Nad­de­bo och Christi­na Lin­der­holm (bå­da C).

I mo­tio­nen fö­reslås att sta­den ska ut­re­da möj­lig­he­ten att på­bör­ja en bygg­na­tion av ”Trä­top­pen”, en skyskra­pa i trä ovan­på nu­var a nde par­ker i ngs­hu­set Par­ka­den. Men mo­tio­nen får avslag.

Krävs stor hän­syn

Stads­bygg­nads­bor­gar­rå­det Roger Mo­gert (S) skri­ver i ett ut­lå­tan­de till kom­mun­full­mäk­ti­ge att han är ge­ne- rellt po­si­tiv till så­väl hög­hus som trä­bygg­na­tio­ner men att en even­tu­ell pro­cess för att byg­ga just ”Trä­top­pen” ska ”bland an­nat ta hän­syn hu­sets kul­tur­vär­den.

Par­ka­den är blå­klas­sat, allt­så den högs­ta kul­tur­klass­ning­en, vil­ket stäl­ler sto­ra krav på hän­syn när för­änd­ring­ar ska gö­ras.”

Har va­rit tvek­sam

Ar­ki­tek­ten bakom för­sla­get, An­ders Be­rens­son, har va­rit tvek­sam till att idén kom­mer att ge­nom­fö­ras. Åt­minsto­ne in­te fö­re va­let.

– Det är ett po­li­tiskt för­slag så man får ju se vad som hän­der ef­ter näs­ta val. Men jag hop­pas nå­got lik­nan­de byggs i stan, det är rik­tigt snyggt med trä­hus, sa An­ders Be­rens­son till Stock­hol­mDi­rekt för ett år se­dan. 140 me­ter högt. 40 vå­ning­ar

”Fullt möj­ligt med da­gens tek­nik”, sa ar­ki­tek­ten An­ders Be­rens­son om den 40 vå­ning­ar höga skyskra­pan. Men i ett nytt ut­lå­tan­de sä­ger sta­den nej till det ex­tra­or­di­nä­ra byg­get.

(33 över par­ke­rings­ga­ra­get).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.