VUX­NA KICKAR

Nu kom­mer spark­cy­keln för för­äl­dra­ge­ne­ra­tio­nen.

Vi i Vasastan - - Sidan 1 - Jo­hann Ber­nö­vall jo­hann.ber­no­vall@di­rekt­press.se

Kick­bi­ke – el­ler spark­cy­kel som man sa när far­far var ung. Någon­ting ba­ra för kids? In­te om det här Va­sastads­pa­ret får be­stäm­ma.

Ent­re­pre­nö­rer­na tilli­ka för­äld­rar­na Han­na Berg­man och Marcus Jär­går­den fick idén till kick­bi­kes för vux­na när de bod­de i Lon­don. Där är det ett van­ligt in­slag i stads­bil­den, bå­de el­driv­na och ”van­li­ga”. Och så pas­sa­de det in i de­ras livs­stil.

– Idén kom ur skol­läm­ning­en av vå­ra barn på morg­nar­na. Det var ett per- fekt färd­me­del för att åka med bar­nen på ga­tan. De kun­de ha si­na små kick­bi­kes och vi kun­de åka bred­vid i lugn och ro istäl­let för att halvjog­ga, s äger Han­na Berg­man.

Nå­gon mås­te bör­ja

Väl till­ba­ka i hemsta­den Stock­holm be­stäm­de de sig för att star­ta ett fö­re­tag. Kon­cep­tet, som kal­las Oss Bi­kes, är en webb-bu­tik där två mo­del­ler av ”vux­na­re” kick­bi­kes säljs.

Det vux­na be­står främst i de­sig­nen och att däc­ken är grova, un­ge­fär som på en mountain­bi­ke. Cyk­lar­na har ing­en el­mo­tor ut­an re­se­nä­ren får spar­ka sig fram.

Att stock­hol­mar­na skul­le ha svårt att ta till sig kon­cep­tet på grund av det kan ses som tön­tigt el­ler barns­ligt är pa­ret in­för­ståd­da med.

– Allt hand­lar om att nå­gon mås­te bör­ja och gö­ra det nor­malt. Sen rik­tar vi oss till för­äld­rar som oss själ­va, och när man har barn så slu­tar man bry sig li­te mer om vad som räk­nas som coolt. Man blir mer prak­tiskt lagd. Sen så tyc­ker vi att det är tyd­ligt att de här cyk­lar­na in­te är rik­ta­de till barn, det är ett schysst färd­me­del helt en­kelt, sä­ger Marcus Jär­går­den.

Pop­pis ut­om­lands

Om Stock­hol­mar­na kom­mer svi­scha ned­för ga­tor­na på kick­bi­kes i vår åter­står att se, men fak­tum är att man se­dan bu­ti­ken öpp­na­de sålt en hel del, bå­de här hem­ma och ut­om­lands.

– Un­ge­fär hälf­ten av för­sälj­ning­ar­na har skett till ut­lan­det, vil­ket över­ras­kat oss. Men det är ju så klart ock­så sä­songs­be­to­nat, sä­ger Marcus Jär­går­den.

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

LONDONINSPIRERADE. Marcus Jär­går­den och Han­na Berg­man spark­cyklar i Vasa­par­ken.

Slog ige­nom i USA 1985 och blev en flu­ga bland barn i Sverige runt mil­le­ni­e­skif­tet.

KÄL­LA: Wi­ki­pe­dia

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.