Så tänk­te sko­lor­na läxa upp för­äld­rar

… men do­ku­men­tet stop­pa­des i sista stund av högs­ta skol­che­fen Sta­den vil­le sät­ta ner fo­ten mot för­äld­rar som stäl­ler orim­li­ga krav på lä­ra­re. Där­för togs en lis­ta med upp­fost­ran­de reg­ler fram för hur al­la för­äld­rar ska be­te sig mot sko­lan.

Vi i Vasastan - - Sidan 1 - Eli­na Lund­berg

Sta­den vil­le sät­ta ner fo­ten mot vis­sa ele­vers ”be­svär­li­ga för­äld­rar” och sam­man­ställ­de ett do­ku- ment med upp­fost­ran­de reg­ler. Men högs­ta skol­che­fen hann sät­ta p för lis­tan.

De­bat­ten har va­rit het om för­äld­rar som går över grän­sen och stäl­ler sto­ra krav på si­na barns sko­lor. Lä­ra­re, rek­to­rer, Ar­bets­mil­jö­ver­ket och fack­för­bun­den har vitt­nat om sam­ma trend – på­stri­di­ga för­äld­rar läg­ger sig i un­der­vis­ning­en, hör av sig med se­na mejl, ar­ga sms och blir ett ar­bets­mil­jöpro­blem.

Där­för har fle­ra Stock­holms­sko­lor ta­git fram så kal­la­de för­vän­tans­do­ku­men­tet, ett slags po­li­cy för hur för­äld­rar­na för­vän­tas be­te sig. Men på rek­torsmö­ten har det ock­så dis­ku­te­rats om det krävs ett ge­men­samt do­ku­ment för att mar­ke­ra så att för­äld­rars krav in­te går över­styr.

Do­ku­ment med nio punk­ter

När ut­bild­nings­mi­nis­ter Gustav Fri­do­lin (MP) i vå­ras de­kla­re­ra­de att han an­ser att så­na reg­ler be­hövs star­ta­de ut­bild­nings­för­valt­ning­en ett ar­be­te med att ta fram ett do­ku­ment som skul­le gäl­la i al­la kom­mu­na­la grund­sko­lor.

I slu­tet av vå­ren var en lis­ta med nio punk­ter klar. Bland an­nat står det att man för­vän­tar sig att för­äld­rar ”mö­ter sko­lans per­so­nal med re­spekt, ta­lar po­si­tivt om sko­lan in­för ditt barn, li­tar på att per­so­na­len ar­be­tar pro­fes­sio­nellt och re­spek­te­rar dem som myn­dig­hets­ut­ö­va­re t ex vid be­tygs­sätt­ning”.

Ett för­slag med reg­ler, som skul­le bör­ja gäl­la den här hös­ten, pre­sen­te­ra­des för fack­för­bun­den i maj. Sen blev det tyst.

– Ären­det har stop­pats och lyfts bort. Det är upp­rö­ran­de och an­märk­nings­värt. Vi var över­ens om att det be­hövs ef­tersom det är så sto­ra svå­rig­he­ter. För­äld­rar som ifrå­ga­sät­ter be­tyg och rätt­ning av prov tar oer­hört myc­ket tid från lä­rar­na, sä­ger BrittMa­rie Se­lin, vice ord­fö­ran­de i Lä­rar­nas Riks­för­bund i Stock­holm.

Drogs in

I stäl­let för att lan­da på po­li­ti­ker­nas bord drogs för­äld­ra­reg­ler­na i sista stund till­ba­ka av den nya ut­bild­nings­di­rek­tö­ren Lena Holm­dahl, som till­träd­de i ju­ni.

Or­sa­ken? Att de kan tas emot på fel sätt av för­äld­rar­na.

– En lis­ta med väl­digt kor­ta punk­ter som in­te är sat­ta i ett sam­man­hang kan upp­fat­tas på så många oli­ka sätt. Det här sät­tet att for­mu­le­ra sig tyc­ker in­te jag att vi ska kom­mu­ni­ce­ra. Det kan träf­fa väl­digt fel, sä­ger Lena Holm­dahl.

Hon an­ser i stäl­let att det är upp till var­je rek­tor att ta an­svar för ar­bets­mil­jön och han­te­ra för­äld­rar­na.

– Om de ham­nar i kne­pi­ga si­tu­a­tio­ner med en­skil­da för­äld­rar kan vi ge stöd men vi har in­te pro­blem med al­la för­äld­rar över­allt. För­hål­lan­det mel­lan sko­lan och för­äld­rar­na mås­te byg­ga på en öm­se­si­dig nä­ra di­a­log på var­je sko­la, in­te på ett pap­per upp­i­från, sä­ger Lena Holm­dahl.

”Ska va­ra ge­men­samt”

Sko­lor­na kan även i fort­sätt­ning­en ta fram si­na eg­na reg­ler, men Lä­rar­nas Riks­för­bund i Stock­holm är kri­tiskt.

– Vi har en brist på lik­vär­dig­het i sko­lan som är enorm. Där­för ska det här va­ra ge­men­samt. Det här skul­le va­ra ett tyng­re do­ku­ment som un­der­lät­tar för sko­lor­na, sä­ger Britt-Ma­rie Se­lin.

Fac­ket an­ser att po­li­ti­ker­na bor­de ha fått be­slu­ta om reg­ler­na, men nå­got upp­drag från po­li­ti­ken att ta fram ett för­vän­tans­do­ku­ment har för­valt­ning­en ald­rig fått. Där­för stan­nar ar­be­tet här, slår ut­bild­nings­di­rek­tö­ren fast.

– Jag kom­mer in­te att fat­ta ett sånt be­slut. Jag tror in­te det skul­le gag­na nå­gon, sä­ger Lena Holm­dahl.

För­äld­rar som ifrå­ga­sät­ter be­tyg och rätt­ning av prov tar oer­hört myc­ket tid från lä­rar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.