Kick­bi­kes är tön­tigt och det är helt okej

Vi i Vasastan - - Hej Vasastan - Re­por­ter CHRISTOFFER RÖSTLUND JONS­SON

Mås­te allt va­ra så för­ban­nat coolt he­la ti­den? Ja, jo, det är onek­li­gen en för­del. Coolt är up­pen­bart bätt­re än tön­tigt. Men stock­hol­mar­nas ängs­lig­het över att fram­stå som ohip­pa (öp­pen dörr: möt släg­ga) bör­jar bli svår­han­ter­lig. Till och med för mig. Ca­se 1: Kick­bi­kes, el­ler spark­cyklar, om vi ska snac­ka svens­ka. Det är ett nö­jes­for­don för barn och van­ligt­vis en na­gel i ögat på ska­te­boar­då­ka­re som vill ha si­na ram­per i fred. Nu vill två in­nerstads­ent­re­pre­nö­rer kränga kick­bi­kes till vux­na (läs mer på s 6). Ett schyst och snabbt trans­port­me­del som du får ta med på tu­ben.

Lå­ter rim­ligt, right? Men för att det ska li­ra mås­te ent­re­pre­nö­rer­na re-bran­da så att kick­bi­kes blir, tja, coolt. En frä­sig art­director med man­bun kan in­te su­sa mel­lan si­na pit­chmö­ten på nå­got som ba­ra är ett prak­tiskt for­don – det mås­te va­ra ett fränt for­don.

Ca­se 2: El-skejt. För någ­ra vec­kor se­dan skrev vi om en me­del­ål­ders man som brin­ner för el­driv­na rull­brä­dor. Han bjöd på sig själv å det grövs­ta i ar­ti­keln. ”El-skejt går rakt in i Broo­klyn-sjä­len på Sö­der” si­a­de han, och för­kla­ra­de att ”man kän­ner sig så tuff när man åker”. Ar­ti­keln spreds friskt, hå­na­des hårt. Del­vis för att åka­ren är känd an­ti­ra­sis­t­de­bat­tör, vil­ket fick hö­ger­trol­len på nä­tet att ex­plo­de­ra.

Men mest för att stock­hol­mar­na vil­le på­pe­ka att snub­ben som trod­de att han var cool på sin el-skejt, min­sann var rik­tigt ocool.

Vart vill jag kom­ma med det här då? Ja, pre­cis som en gam­mal man på en el-skejt vill jag ba­ra kom­ma fram­åt. Låt ho­nom få kän­na sig tuff. Och låt ett prak­tiskt for­don för barn och vux­na va­ra ba­ra det: ett prak­tiskt for­don.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.