Po­e­tiskt och vac­kert om ofritt her­de­liv

Vi i Vasastan - - Stockholms Helg - JACOB LUNDSTRÖM

Det är ba­ra ap­plå­de­ra det fak­tum att ”Wolf and sheep” får bi­opre­miär. Men skam vo­re väl an­nars – Sha­hr­ba­noo Sa­dats de­but­film har trots allt en svensk sampro­du­cent. Hur som helst är vi in­te di­rekt bort­skäm­da med fil­mer från Af­gha­nis­tan på re­per­to­a­ren (även om den spe­la­des in i grann­lan­det Tadz­ji­kis­tan).

Men det är knap­past ba­ra i kraft av sin spel­plats som ”Wolf and sheep” är en film ut­ö­ver det van­li­ga. Den vann högs­ta pri­set i en av Can­nes­fes­ti­va­lens si­do­sek­tio­ner 2016 och Sa­dat föl­jer fil­mens unga få­ra­her­dar med po­e­tisk när­va­ro.

Barn­per­spek­ti­vet för­e­nar fil­men med Ha­na Makhmal­bafs ”Budd­ha föll av skam” från 2008, en an­nan sam­tids­skild­ring av ett Af­gha­nis­tan bortom Ka­bul, som ock­så vi­sa­des på svensk bio. Men där Makhmal­bafs tog av­stamp i en världs­ny­het, näm­li­gen ta­li­ba­ner­nas s präng­ning av de be­röm­da Budd­has­ta­ty­er­na i bör­jan av 2000- t alet, väl­jer Sa­dat att stå med bäg­ge föt­ter­na i lant­li­ga var­da­gen. Det in­ne­bär in­te alls att ”Wolf and sheep” är en plikt­skyl­dig do­ku­men­tär, nå­got slags re­do­vis­ning av li­vet på den af­ghans­ka lands­byg­den. Tvärtom in­ne­hål­ler fil­men ock­så mer fan­tas­tis­ka in­slag och be­rät­tar bland an­nat om hur en varg­lik ge­stalt på två ben hem­sö­ker ri­ka män­ni­skor på nät­ter­na.

Kon­flik­ter­na som upp­står mel­lan bar­nen och vux­en­värl­den ska­par nerv åt ”Wolf and sheep” som an­nars byg­ger på ex­i­sten­ti­el­la stäm­ning­ar och iakt­ta­gel­ser. Fil­mens styr­kor är fram­för allt Sa­dats hand­lag med de unga ama­tör­skå­de­spe­lar­na och fo­to­gra­fen Vir­gi­nie Sur­dejs känsla för mil­jö­er­na. Byn är långt ifrån nå­gon pas­to­ral idyll men in­te hel­ler hel­ve­tet på jor­den. Där­för lyc­kas fil­men va­ra bå­de öm­sint vac­ker och ned­slå­en­de om det ofria li­vet på lan­det.

LI­VET PÅ LAN­DET. Vac­kert fång­ad var­dag­lig­het i ”Wolf and sheep”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.