Håll App­le bor­ta från Kungs­an

Vi i Vasastan - - Tyck Om! - Med­bor­ger­lig Sam­ling Stock­holm

Stock­holms par­ker ska in­te an­vän­das som re­klamy­tor. Kungs­träd­går­den är till­sam­mans med Hum­le­går­den Stock­holms älds­ta park. Den an­vänds idag för en upp­sjö av ak­ti­vi­te­ter och är en lunga i Stock­holms cent­rum. Det är för­mod­li­gen vår mest an­vän­da och äls­ka­de park.

App­le har ny­li­gen köpt tomträt­ten när­mast Hamn­ga­tan där TGI Fri­day idag be­dri­ver re­stau­rang­verk­sam­het. Fö­re­ta­get pla­ne­rar att be­dri­va bu­tiks­verk­sam­het på nämn­da tomt. En stor bu­tik kom­mer att bli högst iö­gon­fal- lan­de och ta bort den all­män­na käns­lan i par­ken.

Ci­ty för­tä­tas kon­ti­nu­er­ligt och bygg­na­der byggs på med fle­ra vå­ning­ar. Ing­et fel i det, men det gör att det blir än­nu vik­ti­ga­re att ha kvar skugg­fria öpp­na ytor.

Om re­stau­rang­en flyt­tar ger det sta­den en unik möj­lig­het att ge till­ba­ka plat­sen till Stock­hol­mar­na. Kanske som det oran­ge­ri som låg där en gång i ti­den. Ba­ra fan­ta­sin sät­ter grän­ser.

Vå­ra par­ker ska in­te an­vän­das för fö­re­tag att ex­po­ne­ra si­na va­ru­mär­ken. Sta­dens var­dags­rum ska in­te för­vand­las till en han­dels­plats för elekt­ro­nik­pro­duk­ter.

Vad blir näs­ta steg, att te­hu­set säl­jer sin tomträtt till So­ny? Var sät­ter vi stopp?

App­le är varmt väl­kom­na till Stock­holm, men det mås­te in­te eta­ble­ras pre­cis där. Ett lämp­li­ga­re al­ter­na­tiv är Brun­ke­bergstorg som nyss ge­nom­gått en förvandling och lig­ger i di­rekt an­slut­ning till Gal­le­ri­an. Det skul­le va­ra myc­ket bätt­re för bå­de App­le och Stock­holm.

ARKIVFOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN

FRISTAD. Kungs­träd­går­den ska in­te be­lam­ras med re­klam, tyc­ker in­sän­dar­skri­ben­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.