Där­för lå­ter vi ett spö­ke hål­la pen­nan

Vi i Vasastan - - Sidan 1 - Mimmi Epstein

An­to­nia Stac­kel­berg job­bar som spök­skri­va­re på Blom­dahls för­lag på Roslags­ga­tan. Vi sit­ter i de­ras lju­di­so­le­ra­de in­ter­vju­rum till­sam­mans med Isa­bel­le Co­le­man vars histo­ria hål­ler på att bli en bok.

– Jag har valt att skri­va ut­i­från ett jobb­per­spek­tiv och är ent­re­pre­nör. Jag ser det som ett vi­sit­kort, som mark­nads- fö­ring. Det är en för­del mark­nads­fö­rings­mäs­sigt att ha en bok lig­gan­des på bor­det i en­trén, som jag dess­utom vet att det finns en ef­ter­frå­gan kring. Många kun­der och kan­di­da­ter pra­tar om ent­re­pre­nö­rens var­dag, för­de­lar och fall­gro­par och att det vo­re spän­nan­de att lä­sa om.

Vill ”gö­ra en Zla­tan”

Även om Isa­bel­les bok in­te kom­me ratt­hand­la om hen­nes pri­vat liv­mär­ker spö kskri­var­för­la­get av att fler yng­re kvin­nor vill ”gö­ra en Zla­tan” och skri­va om sitt liv.

– Ab­so­lut, ti­di­ga­re var den van­li­gas­te kun­den en 70-årig her­re som vil­le skri­va om sitt

Allt fler yng­re okän­da män­ni­skor hör av sig till ett spö k skri­var­för­lag i Va­sas­tan och vill få sitt liv på pränt. ”Jag ser det som ett vi­sit­kort”, sä­ger Isa­bel­le Co­le­man som ska ge ut en bok om sitt ent­re­pre­nör­skap.

af­färs­liv. För tre år se­dan fick vi kanske in en el­ler två för­fråg­ning­ar per år från folk un­der fyr­tio. I år är vi up­pe i över tio. Jag tror att yng­re kvin­nor i dag har så pass myc­ket bätt­re själv­för­tro­en­de än ti­di­ga­re.Att man kän­ner att man vill sät­ta sig själv i cent­rum, sä­ger An­to­nia Stac­kel­berg och fort­sät­ter:

– Jag ser det som ett för­längt sam­tal om sig själv. Sät­ter man det på pränt så har man ta­git ett steg för­bi al­la and­ra.

In­ten­siv­kurs och in­ter­vju­er

Att få sitt liv ned­skri­vet hos för­la­get bör­jar med en in­ten­siv­kurs och för­fat­tar- works­hop. Se­dan f ölj er minst sju da­gars grundin­ter­vju­er.

– I bör­jan stäm­mer vi av om man har rätt idé för sin per­son­lig­het. Att skri­va en re­por­ta­ge­bok om man har en po­e­tisk själ kom­mer in­te att fun­ka, sä­ger An­to­nia Stac­kel­berg. Säl­jer de här böc­ker­na? – Det är säl­lan må­let. Må­let är of­tast att sy­nas som för­fat­ta­re för att kun­na ska­pa en dis­kus­sion. Då är en bok sta­tus. En blogg kan man ju in­te gå runt med un­der ar­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.