Eng­el­brekts­kyr­kan går i ta­ket med kol­lekt­knep

Vi i Vasastan - - Vasastan - Per Larsson

Läng­tar du ef­ter tillök­ning i fa­mil­jen – men är osu­gen på skrik och bråk de när­mas­te 18 åren. En smi­dig lös­ning kan då va­ra att ad­op­te­ra en nock­pan­na på Eng­el­brekts­kyr­kans nya tak.

Mins­ta be­lopp för att bli för­äl­der till en av kyr­kans nya tak­pan­nor lig­ger på 1 000 kro­nor. Totalt be­räk­nas re­no­ve­ring­en kos­ta 40 mil­jo­ner kro­nor. De nya för­äld­rar­na kom­mer där­för knap­past be­kos­ta he­la upp­rust­ning­en, vil­ket hel­ler in­te är tan­ken.

– Vi tyc­ker att det är ett jät­te­ro­ligt och bra sätt om man vill va­ra med och bi­dra. När det är klart kan man tit­ta upp mot ta­ket och se sin all­de­les egen pan­na på top­pen av kyr­kan, sä­ger An­ne­lie Lowén, kyr­ko­her­de vid Eng­el­brekts för­sam­ling.

Bi­drags­gi­var­na kom­mer ock­så att upp­märk­sam­mas in­ne i kyr­kan. Hur är än­nu oklart.

– Nam­net på per­so­ner som har ad­op­te­rat en tak­pan­na kom­mer fö­re­kom­ma i kyr­kan. Om det kom­mer bli på en tav­la el­ler i en lig­ga­re har vi in­te rik­tigt be­stämt, be­rät­tar An­ne­lie Lowén.

Re­no­ve­ring­en av kyrk­ta­ket har på­gått se­dan maj och för­vän­tas va­ra klar i maj 2018. Att in­grep­pet ut­förs på en kyr­ka stäl­ler krav på bå­de pre­ci­sion och var­sam­het.

– Det är ju myc­ket tak, i oli­ka vinklar och höjd. Att det ock­så är en kul­tur­hi­sto­risk bygg­nad krä­ver att man är för­sik­tig i ar­be­tet, sä­ger An­ne­lie Lowén.

Un­der de se­nas­te da­gar­na har det fram­kom­mit upp­gif­ter om att sä­ker­he­ten brustit un­der ar­be­tet. Bland an­nat ska man ha job­bat ut­an fall­skydd, nå­got SVT Stock­holm var först med att rap­por­te­ra om. An­ne­lie Lowén kan in­te be­kräf­ta att det har fö­re­kom­mit sä­ker­hets­bris­ter, men be­to­nar sam­ti­digt att hon in­te är an­sva­rig för den de­len av ar­be­tet.

FOTO: HE­LE­NE CLAES­SON JENNISCHE

TAKLAGSFEST. I maj 2018 kan du be­skå­da din ad­op­te­ra­de tak­pan­na när re­no­ve­ring­en av ta­ket står klart.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.