Sven-Har­rys konst­mu­se­um van­da­li­se­rat än­nu en gång

Vi i Vasastan - - Vasastan - Mimmi Epstein

För två vec­kor sen kros­sa­de nå­gon Sven-Har­rys glasru­tor ut mot Vasa­par­ken. Nat­ten till tis­da­gen för­stör­des de mot East­mans­vä­gen.

– Vi har ing­en aning om var­för, sä­ger mu­sei­che­fen El­se­beth We­lan­der Berg­ström.

Vid 2.30 nat­ten till tis­da­gen nåd­des Sven-Har­rys konst­mu­seums led­ning av be­ske­det att glasru­tor­na mot East­mans­vä­gen var för­stör­da. Nå­got som P4 Stock­holm var först att rap­por­te­ra om.

– Det är så trå­kigt. Om vi ba­ra kun­de för­stå var­för. Vi har verk­li­gen ing­en aning. Glas­ski­vor­na häng­er som nå­got slags spin­del­nät nu, sä­ger mu­sei­che­fen El­se­beth We­lan­der Berg­gren till Vi i Va­sas­tan.

För ba­ra två vec­kor se­dan kros­sa­de nå­gon Sven-Har­rys glasru­tor mot Vasa­par­ken, de nya ru­tor­na har in­te hun­nit kom­ma än.

– Nej, så­dant tar tid. Men vi kom­mer att be­stäl­la yt­ter­li­ga­re nya ru­tor och job­ba på, sä­ger El­se­beth We­lan­der Berg­gren.

Kom­mer ni att ha öp­pet som van­ligt? – Ja, ab­so­lut. En­ligt vår re­por­ter på plats såg det ut som om nå­gon sla­git el­ler stuc­kit hål i varen­da ru­ta ut mot East­mans­vä­gen.

Po­li­sen har i dag ing­en mis­s­tänkt och kan in­te sä­ga om man tror att det finns en kopp­ling mel­lan de två sa­bo­ta­gen.

– Det är helt omöj­ligt att sä­ga, vi har inga svar än, sä­ger Kjell Lind­gren, pressta­lesm­per­son på Stock­holmspo­li­sen.

FOTO: CLA­RENCE FREN­KER

KROS­SA­DE. För and­ra gång­en på kort tid har konst­mu­se­et Sven-Har­rys bli­vit ut­satt för ska­de­gö­rel­se. Ru­tor­na ut mot East­mans­vä­gen är kros­sa­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.