Po­li­ti­ker krä­ver för­äld­ra­reg­ler i sko­lan

Vi i Vasastan - - Stockholm - Eli­na Lund­berg

Lis­tan med upp­fost­ran­de reg­ler för för­äld­rar stop­pa­des av högs­ta skol­che­fen. Ett be­slut som nu får stöd av skol­bor­gar­rå­det Ol­le Bu­rell (S). Men op­po­si­tio­nens Lot­ta Ed­holm (L) är kri­tisk.

Staden ska in­te ta fram en ge­men­sam re­gel­lis­ta för att mar­ke­ra mot för­äld­rar som stäl­ler orim­li­ga krav på lä­ra­re. En sån lis­ta stop­pa­des ny­li­gen av sta­dens högs­ta skol­chef Le­na Holm­dahl. Nu får hon stöd av skol­bor­gar­rå­det Ol­le Bu­rell (S).

Det är rek­to­rer­na som ska av­gö­ra hur man får en bra kom­mu­ni­ka­tion med för­äld­rar­na på var­je en­skild sko­la, an­ser han.

– Om ett sånt här do­ku­ment be­hövs på en sko­la tror jag att man är bätt­re läm­pad att for­mu­le­ra det lo­kalt sna­ra­re än att vi ska ta fram ett pla­kat från Stads­hu­set, sä­ger Ol­le Bu­rell.

L: ”Ska stöt­ta rek­to­rer”

Men op­po­si­tions­bor­gar­rå­det Lot­ta Ed­holm (L) tyc­ker att staden mås­te skic­ka en sig­nal till skol­värl­den att lä­rar­nas ar­bets­mil­jöpro­blem tas på all­var.

Hon vill se ett centralt do­ku­ment med för­vänt­ning­ar på för­äld­rar men det ska ock­så tyd­lig­gö­ra vad för­äld­rar kan krä­va av sko­lan.

– Det skul­le gö­ra li­vet lät­ta­re för bå­de sko­la och för­äld­rar. Det vi­sar tyd­ligt att vi po­li­ti­ker stöt­tar rek­to­rer och lä­ra­re, sä­ger Lot­ta Ed­holm.

Men Ol­le Bu­rell tror in­te på den mo­del­len.

– Vå­ra lä­ra­re och rek­to­rer har oss i ryg­gen men re­la­tio­nen mel­lan hem och sko­la mås­te byg­ga på tillit och för­tro­en­de. Här har rek­to­rer en le­dar­roll att coacha till en bra di­a­log. Det är myc­ket bätt­re än att vi skri­ver vux­na män­ni­skor på nä­san, sä­ger han.

För­äld­raal­li­an­sen är kri- tisk till al­la for­mer av för­vän­tans­do­ku­ment, som för­e­ning­en an­ser ökar klyf­tan mel­lan för­äld­rar och sko­lor.

Vill in­te stop­pa helt

Men att helt stop­pa sko­lor­na från att ta fram den här ty­pen av do­ku­ment vill in­te Ol­le Bu­rell. Var­ken han el­ler Lot­ta Ed­holm an­ser att reg­ler­na stäng­er för­äld­rar ute.

– Det be­ror på hur det for­mu­le­ras. För­äld­rar som verk­li­gen har an­led­ning att en­ga­ge­ra sig och som gör det på ett kon­struk­tivt sätt har ing­en an­led­ning att kän­na oro, sä­ger Lot­ta Ed­holm.

FOTO: MI­KAEL AN­DERS­SON/PI FRISK

OEN­SE. Ol­le Bu­rell (S) och Lot­ta Ed­holm (L) är in­te över­rens om hur staden ska för­hål­la sig till reg­ler för på­stri­di­ga för­äld­rar i sko­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.