Al­la sport­ba­rer i stan är full­bo­ka­de – sam­ti­digt

Vi i Vasastan - - Stockholm - Mi­chael Toll

Drygt två vec­kor kvar. Men redan nu är det full­bo­kat på stans sport­ba­rer.

På fre­dag 10 no­vem­ber ställs Sve­ri­ge mot Ita­li­en i den förs­ta av två play off-mat­cher. Vin­na­ren där kni­per en plats till fot­bolls–VM i Ryss­land 2018. Bil­jet­ter­na till själ­va mat­chen på Friends sål­des på re­kord­fart. På mind­re än tre tim­mar var are­nan slut­såld.

Nu vi­sar det sig att det är lik­nan­de t r yck på stans sport­ba­rer. Det är nästin­till omöj­ligt att bo­ka ett bord i sam­band med mat­chen.

– Vi har märkt att den här ty­pen av playoff-mat­cher är rik­tigt po­pu­lä­ra. Mat­cher­na mot Ita­li­en är i stort sett jäm­för­ba­ra med mäs­ter­skaps­mat­cher el­ler sto­ra fi­na­ler s om t i l l ex­em­pel Champions Le­a­gue el­ler när Sve­ri­ge spe­la­de OS-fi­nal i handboll, sä­ger Lars Hög­lin, press­an­sva­rig på O´Le­a­rys.

Full­bo­kat över­allt

Re­stau­rang­ked­jan har drygt 15 oli­ka sport­kro­gar i Stock­holms­om­rå­det. Och al­la är så gott som full­bo­ka­de. I stort sett är det ba­ra obok­nings­ba­ra bar­plat­ser som finns kvar.

– Vi har redan en väl­digt stor ef­ter­frå­gan på bord för så­väl hem­ma– som bor­t­a­mat­chen, sä­ger Lars Hög­lin.

Sam­ma i he­la stan

trångt. Sam­ma sak tycks det va­ra över he­la stan. Pit­chers vid Ma­ri­a­tor­get blev full­bo­kad för­ra vec­kan, li­kaså Ret r o v i d Svea­vä­gen och Hornsgatan samt Cop­per­fi­elds på Sankt Eriks­ga­tan.

– Det är full­bo­kat och ba­ra drop in och hänga i ba­ren som gäl­ler, häl­sar Mahdi Sa­li­mi på Cop­per­fi­elds.

Sout­si­de vid Zin­kens- damm tar in­te emot någ­ra bordsok­ning­ar alls ut­an kör ”först till kvarn”.

– Vi öpp­nar vid kloc­kan 16 och räk­nar med att det kom­mer va­ra ”busy” redan då. Giss­nings­vis kom­mer det va­ra re­jält tryck på al­la kro­gar som vi­sar den här mat­chen, sä­ger John från Sout­h­si­de.

Så vad ska man gö­ra om man vill se mat­chen ute på kro­gen? En­ligt John från Sout­h­si­de gäl­ler det att in­te va­ra ute i sista mi­nu­ten.

– Var ute i väl­digt god tid och ploc­ka en bra plats i ba­ren, al­ter­na­tivt läm­na in­ners­tan.

Giss­nings­vis kom­mer det va­ra re­jält tryck på al­la kro­gar som vi­sar den här mat­chen.

ARKIVFOTO: ANDRE­AS ENBUSKE

TRÅNGT. Sport­ba­rer­na i in­ners­tan är full­bo­ka­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.