De­ras krav på sko­lan ef­ter #me­too

Vi i Vasastan - - Stockholm - Sop­hie Stig­fur

Sko­lor­na mås­te ta stör­re an­svar för att fre­da si­na ele­ver från sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er. Det me­nar ung­do­mar på Kungs­hol­mens gym­na­si­um, ef­ter #me­too-kam­pan­jen.

Til­da Bark­se­li­us, Lina Frän­dén, Ka­rin Old­sjö och Frej Åker­ström, 17 år, går al­la på Kungs­hol­mens gym­na­si­um. Här har #me­too-kam­pan­jen fått stort ge­nom­slag – åt­minsto­ne bland ele­ver­na i kor­ri­do­rer­na.

Al­la har sett hur så gott som samt­li­ga tjej­kom­pi­sar an­vänt sig av hash­tag­gen i so­ci­a­la me­di­er. Men från sko­lans håll har kam­pan­jen in­te lyfts över­hu­vud­ta­get. Där­för ar­ran­ge­ra­de de i ons­dags själ­va ett mö­te, för de som vill dis­ku­te­ra det som just nu hän­der.

– Vi upp­lev­de att många vill pra­ta, det som sker nu är väl­digt om­väl­van­de. Det känns som att näs­ta al­la kan re­la­te­ra och kän­ner “änt­li­gen!”, sä­ger Til­da Bark­se­li­us och fort­sät­ter:

– Men det re­ser ock­så många frå­gor om vad en kränk­ning är, räc­ker det med taf­san­de på bus­sen el­ler mås­te det va­ra en våld­täkt? Många har in­sett att sa­ker de va­rit med om, som de in­te re­flek­te­rat över är fel ef­tersom det är så nor­ma­li­se­rat, fak­tiskt är sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er.

Samt­li­ga är eni­ga om att de trots allt är lyck­ligt lot­ta­de. På Kungs­hol­mens gym­na­si­um finns en stor med­ve­ten­het om ge­nus och nor­mer bland ele­ver­na, och sko­lans vär­de­grunds­ar­be­te är på­tag­ligt tyc­ker de.

– Sam­ti­digt mär­ker man att den här kam­pan­jen för­änd­rat många snub­bars världs­syn. Många kil­lar är choc­ka­de, typ “oj! är det så­här?”. Där­för bor­de sko­lor­na ta till­fäl­let i akt att fak­tiskt lyf­ta det här på lek­tions­tid, tyc­ker Frej Åker­ström.

Hög­sta­di­et värst

Själ­va har de in­te upp­levt någ­ra kränk­ning­ar in­om sko­lans sfär. Men visst har det fö­re­kom­mit sex­u­a­li­se­ran­de he­ja­ram­sor när de mött and­ra gym­na­si­er i skol­mäs­ter­skap. Och så var det den där lä­ra­ren som ställ­de upp ett ma­te­ma­tiskt tal med Ken och ”den dum­ma blon­di­nen Bar­bie” som ex­em­pel. Men det går in­te ens att jäm­fö­ra med hög­sta­di­et.

– Där var det en mer ut­präg­lad macho­kul­tur, kil­lar som hög­ljutt dis­ku­te­ra­de tje­jers krop­par och sånt. De ele­ver­na har nu ham­nat på and­ra ty­per av gym­na­sie­sko­lor, där de tar med sig det be­te­en­det, sä­ger Ka­rin Old­sjö och fort­sät­ter:

– Ef­tersom al­la in­te får med sig sam­ma med­ve­ten­het om de här frå­gor­na hem­i­från el­ler pra­tar om sånt i si­na kom­piskret­sar, mås­te sko­lan ta sin roll på all­var och se till att får sam­ma kun­ska­per.

In­te minst finns stor för­bätt­rings­po­ten­ti­al när det kom­mer till sex­u­al­kun­ska­pen i hög­sta­di­et, tyc­ker de.

– Vi snac­ka­de om köns­sjuk­do­mar i två tim­mar och ha­de prov på hur en menscy­kel fun­ge­rar, sa­ker man kan goog­la sig till. Istäl­let bor­de man läg­ga ti­den på dis­kus­sio­ner om hur man be­ter sig mot varand­ra och upp­lys- ning om att det ex­em­pel­vis finns fler sex­u­a­li­te­ter än de ste­re­o­ty­pa, som trans- el­ler asex­u­el­la, sä­ger Lina Frän­dén.

”Fle­ra vän­ner våld­tag­na”

Al­la tror att kam­pan­jen kom­mer få stor ef­fekt på sam­häl­let, in­te minst för att kil­lar nu ser att ett sex­is­tiskt be­te­en­de får kon­se­kven­ser – då fle­ra me­die­pro­fi­ler fått spar­ken. Men det är upp till rek­to­rer och lä­ra­re att se till så att den öka­de med­ve­ten­he­ten bland ung­do­mar ock­så le­der till nå­got i prak­ti­ken.

– Jag har fle­ra vän­ner som bli­vit våld­tag­na men som in­te an­mält för att de vet att det in­te le­der nå­gon­stans. Sko­lor­na bor­de åt­minsto­ne va­ra tyd­li­ga med var man kan vän­da sig för att få stöd om man bli­vit ut­satt, tyc­ker Lina Frän­dén.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.