Här tar kam­pan­jen plats i klass­rum­men

Vi i Vasastan - - Stockholm - Sop­hie Stig­fur

Dis­kus­sio­ner om nä­te­tik, stu­di­er av ge­nus i re­klam­fil­mer och kau­sa­la­na­lys av kam­pan­jen. Den se­nas­te vec­kan har #me­too fått stor på­ver­kan på lek­tio­ner­na på Öst­ra Re­als gym­na­si­um.

Den upp­märk­sam­ma­de #me­too-kam­pan­jen har in­te ba­ra bli­vit en ven­til för kvin­nor i al­la åld­rar som ut­satts för sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er och fått väl­kän­da me­di­e­män spar­ka­de. Den har ock­så fått stort ge­nom­slag i klass­rum­men på Öst­ra Re­als gym­na­si­um på Ös­ter­malm.

– Det märks verk­li­gen att den här sam­hälls­hän­del­sen har på­ver­kat ele­ver­na. Al­la pra­tar om det, jag kan in­te kom­ma på nå­got mer än ter­ror­at­tac­ken på Drott­ning­ga­tan som fått så­här stort ge­nom­slag. Då är det vårt an­svar som vux­na att fånga upp det, sä­ger So­fie Frid, till­för­ord­nad rek­tor.

Fle­ra lek­tio­ner på te­mat

Trots att det ba­ra gått en knapp vec­ka se­dan kam­pan­jen spreds har ele­ver­na redan haft fle­ra lek­tio­ner som helt tilläg­nats te­mat. Bland an­nat har ele­ver­na på na­tur­pro­gram­met gjort en kau­sa­la­na­lys av kam­pan­jen, allt­så stu­de­rat or­sa­ker och kon­se­kven­ser, och på sam­hälls­pro­gram­met har ele­ver­na tit­tat på hur ame­ri­kans­ka re­klam­fil­mer ge­stal­tat kön och sex­u­a­li­tet ge­nom ti­der­na – som se­dan bli­vit ut­gångs­punkt för en dis­kus­sion om den mass­våld­täkts-an­kla­ga­de Hol­ly­wood-pro­du­cen­ten Har­vey We­ins­te­in.

– Det har ock­så va­rit lä­rar­led­da dis­kus­sio­ner kring vad en kränk­ning egent­li­gen är, norm­kri­tik och nä­te­tik. Det har skett na­tur­ligt ef­tersom ele­ver­na ef­ter­frå­gat det och lä­rar­na har va­rit snab­ba med att ploc­ka upp det, sä­ger So­fie Frid.

Hon po­äng­te­rar att det är vik­tigt att in­te släp­pa frå­gan även om el­ler när kam­pan­jen blå­ser över. Lä­rar­na har nu ut­bil­dats i norm­kri­tik, som ett steg på vägen.

– Ele­ver­na byts ju ut var tred­je år så all­ra vik­ti­gast är det att för­ank­ra det här hos lä­rar­na. Ju mer kun­skap de har desto stör­re är de­ras möj­lig­het att vå­ga ta dis­kus­sio­ner­na med ele­ver­na, även när det hand­lar om kom­plexa frå­gor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.