Så ska träng­seln mins­ka i T-ba­nan

Vi i Vasastan - - Stockholm - Mi­chael Toll

Ef­ter se­nas­te ti­dens kri­tik. Här är SL:s kort­sik­ti­ga och lång­sik­ti­ga plan för hur al­la ska få plats i kol­lek­tiv­tra­fi­ken.

87 pro­cent av re­se­nä­rer­na i tun­nel­ba­nan upp­ger att de totalt sett är nöj­da. Men när det kom­mer till träng­seln är siff­ran ba­ra 43 pro­cent. Att det är trångt, varmt, fuk­tigt och svårt att få plats är ett stort pro­blem för SL.

– Just träng­seln är en verk­lig utmaning och det har va­rit så över en läng­re tid. Men vi har en plan på hur vi ska age­ra, sä­ger Kristof­fer Tam­sons (M) tra­fiklands­tings­råd i lands­ting­et.

”Be­hö­ver stöd”

Stra­te­gin för att kom­ma åt träng­sel­pro­ble­met kan de­las upp i tre ka­te­go­ri­er. Sa­ker som ska gö­ras på kort sikt, li­te läng­re sikt och slut­li­gen lång­sik­ti­ga lös­ning­ar i fram­ti­den.

– Vi har ett block­ö­ver­skri­dan­de stöd för många av de åt­gär­der som nu pla­ne­ras och är in­ne i en pro­cess där en lång rad åt­gär­der ska re­a­li­se­ras. Det är myc­ket på gång, sä­ger Kristof­fer Tam­sons.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na i lands­ting­et har gått ige­nom vad som är tänkt att gö­ras och väl­kom­nar mo­de­ra­ter­nas för­lag.

– Vi är gla­da att Mo­de­ra­ter­na nu bör­jar lyss­na på de för­slag som finns. Myc­ket av det här fö­reslog vi ti­digt i som­ras men då rös­ta­de al­li­an­sen och SD nej. Men bätt­re sent än ald­rig, sä­ger Tal­la Al­kur­di (S), op­po­si­tions­lands­tings­råd.

PÅ KORT SIKT

Mer för­läng­da av­gång­ar. Fler tåg ska tra­fi­ke­ra läng­re sträc­kor i systemet. För­sök görs nu på rö­da lin­jen, där tåg ska gå till och från Te­le­fon­plan och in­te vän­da i Lil­je­hol­men som ti­di­ga­re.

Läng­re tåg i om­lopp. För­sök ska gö­ras för att i hög­re ut­sträck­ning kö­ra med fler läng­re tåg. Att SL in­te all­tid kör långa tåg be­ror på att det helt en­kelt sak­nas till­räck­ligt med vag­nar. Må­let är att ef­fek­ti­vi­se­ra an­vän­dan­det och i den mån det är möj­ligt kö­ra långa tåg of­ta­re.

Nå ut med bätt­re träng­se­lin­fo­ra­tion. På MTR:s hem­si­da finns det idag en träng­sel­mä­ta­re, som vi­sar vil­ken vagn man bör väl­ja på en viss sta­tion, vid en viss tid. Så­dan typ av in­for­ma­tion ska spri­das bätt­re, bland an­nat ser man över SLap­pen. PÅ MEDELLÅNG SIKT

In­köp av nya tun­nel­ba­ne­tåg. Samt att be­fint­li­ga tåg mo­der­ni­se­ras. Totalt blir det 387 nya el­ler upp­frä­scha­de vag­nar i tra­fik­sy­ste­met. De förs­ta sätts in i tra­fik 2019. I takt med att nya vag­nar sätts in ska de älds­ta (skram­mel­vag­nar­na från 70-ta­let) tas ur tra­fik.

Ef­fek­ti­va­re tra­fik. De nya tå­gen (C30) blir totalt 58 styc­ken, kan kö­ra på samt­li­ga lin­jer. Med nya tåg kom­mer de cen­tra­la de­lar­na av tun­nel­ba­ne­sy­ste­met få ut­ö­kad ka­pa­ci­tet och öka från 24 till 30 tåg i tim­men. PÅ LÅNG SIKT

Mil­jard­ut­bygg­nad. Be­slut är ta­get om den störs­ta ut­bygg­na­den av tun­nel­ba­nan på över 40 år. 17 nya sta­tio­ner ska byg­gas, de förs­ta kan va­ra kla­ra runt 2026. Det här för­vän­tas mö­ta ett väx­an­de Stock­holm och han­te­ra nya re­se­nä­rer.

HAR EN PLAN. ”En verk­lig utmaning, men vi har en plan.” Så sä­ger Kristof­fer Tam­sons (M) om träng­seln i tun­nel­ba­nan.

Kristof­fer Tam­sons (M).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.