Färre hjäl­per ny­an­län­da Fis­ket gav vän­skap­snapp

Vi i Vasastan - - Stockholm -

El­va per­so­ner har sam­lats runt bor­det på Duo Stock­holms kon­tor vid Fat­bur­spar­ken. De är här för att kom­pis­mat­chas – och få en vän med en an­nan bak­grund. Sju av dem är ny­an­län­da, fy­ra är eta­ble­ra­de svens­kar. Ett för­hål­lan­de som ty­värr bli­vit allt van­li­ga­re un­der det se­nas­te året.

För till skill­nad från hös­ten 2015, då flyk­ting­kri­sen var som mest in­ten­siv och många en­ga­ge­ra­de sig, har or­ga­ni­sa­tio­ner­na i dag be­tyd­ligt svå­ra­re att loc­ka till sig eta­ble­ra­de svens­kar.

På Duo Stock­holm ra­sa­de in­tres­se­an­mäl­ning­ar­na in från över 500 stock­hol­ma­re för­ra vå­ren – så pass att or­ga­ni­sa­tio­nen var tvung­en att stänga kön un­der nio må­na­der för att det in­te fanns till­räck­ligt många ny­an­län­da att mat­cha med.

Idag är för­hål­lan­det det mot­sat­ta, be­rät­tar Zu­raiya Boul­ar­bah på Duo Stock­holm.

– Det har grad­vis skett en för­änd­ring. De ny­an­län­da som kom hit 2015 har nu lan­dat och bör­jat lä­ra sig svens­ka, och sö­ker sig hit i allt hög­re grad för att ta näs­ta steg för att kom­ma in i sam­häl­let. Men nu finns istäl­let in­te till­räck­ligt många eta­ble­ra­de att mat­cha dem med.

”In­te mo­dernt läng­re”

Bil­den av det sval­na­de in­tres­set be­kräf­tas av fle­ra or­ga­ni­sa­tio­ner. Ka­ta­ri­na för­sam­lings matchings­verk­sam­het Go­da gran­nar har hun­nit mat­cha 40 ny­an­län­da fa­mil­jer med svens­ka fa­mil­jer un­der det se­nas­te året.

– Men det är mer skralt in­tres­se nu, så är det. Flyk­ting­frå­gan är in­te på agen­dan läng­re, men det är ju nu den verk­li­ga in­teg­ra­tio­nen mås­te ske, sä­ger Kerstin Ber­geå, Ka­ta­ri­na för­sam­ling.

Anna Öhr­ner, ak­tiv i or- ga­ni­sa­tio­nen Hej Främ­ling som an­ord­nar sport- och fri­lufts­ak­ti­vi­te­ter där eta­ble­ra­de svens­kar och ny­an­län­da möts, sä­ger att in­tres­set även har sval­nat från spon­so­rer­na.

– I den aku­ta fa­sen, när folk ström­ma­de in på Cen­tra­len, fanns ett an­nat en­ga­ge­mang. Nu är det färre fö­re­tag som vill stöd­ja sa­ken. Det ver­kar in­te li­ka mo­dernt läng­re.

Var­sitt fis­ke­spö, li­te mat­säck och en ro­fylld stund på Rei­mers­hol­me. Det blev bör­jan på vän­ska­pen mel­lan en 33årig pa­les­tinsk två­barns­pap­pa från Syrien och en 28-årig con­trol­ler från Ma­ri­a­tor­get.

Nå nya sam­hälls­grup­per

All­ra svå­rast är det att mat­cha unga ny­an­län­da män. Det be­ror på att de eta­ble­ra­de svens­kar­na själ­va får upp­ge vil­ken ål­der och vil­ket kön de är be­kvä­ma att mat­chas med, be­rät­tar Jo­na­tan Ös­terlund på Duo Stock­holm. Och den tra­di­tio­nel­la vo­lon­tä­ren är of­ta kvin­nor i me­del­ål­dern – el­ler stu­den­ter.

Han tror att nyc­keln nu är att få stör­re mång­fald bland de som en­ga­ge­rar sig.

– Vi mås­te pra­ta mer med till ex­em­pel fot­bollsträ­na­re, ta oss in i and­ra sam­hälls­grup­per och are­nor. Vi mås­te få även ic­ke-tra­di­tio­nel­la vo­lon­tä­rer att för­stå hur en­kelt det är, och hur mýc­ket man får till­ba­ka. – Jag tror att var­je män­ni­ska be­hö­ver kän­na sig som en ef­fek­tiv per­son i sam­häl­let för att må bra. Då är vän­skap myc­ket vik­tigt, för att få en chans att va­ra med på rik­tigt.

Det sä­ger 33-åri­ga Ra­fat Ha­mid från Syrien. Det har nu gått två år se­dan han först kom till Sve­ri­ge. Han trivs här, men det har va­rit svårt att kän­na sig del­ak­tig. Så när han fick hö­ra om möj­lig­he­ten att kom­pis­mat­chas med en stock­hol­ma­re, nap­pa­de han där­för di­rekt.

Ef­ter in­ter­vju på Duo Stock­holm fick han så sin match: den 28-åri­ge eko­no­men Erik Sjö­berg.

In­för förs­ta träf­fen var bå­da spän­da. Skul­le de över­hu­vud­ta­get ha nå­got att pra­ta om?

– Jag var oro­lig för att jag skul­le ha svårt med språ­ket. Det jag lär mig på SFI är ibland an­norlun­da än hur folk pra­tar, slang. Det var ner­vöst, sä­ger Ra­fat.

Språkin­sik­ter – för bå­da

Det får Erik att le och ska­ka på hu­vu­det.

– Det har ju ald­rig va­rit nå­got pro­blem. Tvärtom, jag har nog ald­rig re­flek­te­rat så myc­ket över språ­ket el­ler gram­ma­tis­ka reg­ler som när du frå­gar. Nu är det ju jag som lär mig svens­ka av dig!

Det var när Ra­fat un­der det förs­ta tre­van­de mö­tet be­rät­ta­de om hur han lärt sig fis­ka för att ti­den att gå i vän­tan på asyl­be­sked, som lyck­träf­fen var ett fak­tum. Erik, fis­ke­in­tres­se­rad se­dan barns­ben, grep­pa­de si­na spön och drog med Ra­fat till Rei­mers­hol­me för att fis­ka.

– Själ­va fis­ket gick trögt minst sagt, men när vi satt där och pra­ta­de med var­sitt spö i hand upp­täck­te vi att vi har myc­ket mer ge­men­samt än vi kun­nat tro, sä­ger Erik.

Myc­ket ge­men­samt

Kom­pis­pro­gram­met på­går un­der sex må­na­der, men bå­de Erik och Ra­fat är säk­ra på att de kom­mer fort­sät­ta ses även i fort­sätt­ning­en.

– Ja, vi är ju vän­ner nu. Men det är sjukt att tän­ka på att trots att vi har så myc­ket ge­men­samt, så ha­de vi för­mod­li­gen ald­rig träf­fats om det in­te vo­re för det här. Det är en sorg­lig tan­ke.

MATCH. Stock­hol­ma­ren Erik Sjö­berg har kom­pis­mat­chats med Ra­fat Ha­mid, ny­an­länd från Syrien. Men allt färre stock­hol­ma­re sö­ker sig till or­ga­ni­sa­tio­ner­na som för­e­nar ny­an­län­da med eta­ble­ra­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.