Träng­selskatt – nå­got för bro­ar­na i in­ners­tan?

Vi i Vasastan - - Sidan 1 - Mi­chael Toll

Tra­fik­ver­ket tit­tar på vad en ny träng­selskatt på Stock­holms in­nerstads­bro­ar ger för ef­fek­ter.

Tra­fik­ver­ket har ana­ly­se­rat vad det skul­le in­ne­bä­ra att in­fö­ra en tull­av­gift på ett an­tal bro­ar i in­ners­tan. De ser sto­ra för­de­lar.

– En skatt på in­nerstads­bro­ar­na skul­le mins­ka ge­nom­farts­tra­fi­ken kraf­tigt. Det skul­le mins­ka kö­er­na, till en rim­lig kost­nad, sä­ger Pe­ter Hu­le­dal, en­hets­chef på Tra­fik­ver­ket.

En­ligt Tra­fik­ver­ket är det på Central­bron, Väs­ter­bron, bro­ar­na vid Slus­sen samt på avoch på­far­ter till Es­sing­e­le­den (till ex­em­pel tra­fik­plats Lind­ha­gen) som den nya broskat­ten. Det ska räc­ka med 15 kro­nor per pas­se­ring för att upp­nå ef­fekt.

– Vi tit­tar in­te på ac­cep­tan­sen hos in­nerstads­bor­na el­ler om po­li­ti­ken vill gå vi­da­re med det här. Vi har en­dast ana­ly­se­rat vil­ka ef­fek­ter oli­ka ty­per av träng­selskat­ter ger, sä­ger Pe­ter Hu­le­dal.

Be­hö­ver lät­ta tra­fiktryc­ket

Tra­fik­bor­gar­rå­det Da­ni­el Helldén (MP) är po­si­tiv till den nya in­nerstads­tul­len.

– Jag skul­le in­te ha nå­got emot att det här för­sla­get in­för­des. Vi be­hö­ver verk­li­gen lät­ta på tra­fiktryc­ket och det här är ett sätt att gö­ra det på, sä­ger Da­ni­el Helldén.

Han ser dock hell­re att man i ett fös­ta steg ut­vid­gar träng­selskat­ter­na till när­för­or­ter­na, samt in­för en träng­selskatt i Söd­ra län­ken.

– Ge­nom att gö­ra des­sa åt­gär­der kanske tryc­ket på in­ners­tan mins­kar så pass myc­ket att träng­selskat­ter på in­nerstads­bro­ar­na in­te läng­re be­hövs. Söd­ra län­ken mås­te vi gö­ra någon­ting åt, den är of­ta över­be­las­tad och stängs av, sä­ger Da­ni­el Helldén.

Pla­ne­rad pris­höj­ning

Peng­a­mäs­sigt spås en tull­av­gift på bro­ar­na i in­ners­tan ge en in­täkt på 220 mil­jo­ner kro­nor per år.

Se­dan ti­di­ga­re pla­ne­ras en höj­ning av träng­selskat­ten i Stock­holm. Bland an­nat ska av­gifts­pe­ri­o­den ti­di­ga­re­läg­gas och vis­sa da­gar in­nan helg­da­gar ska kos­ta peng­ar. Det­ta ske ge­nom­fö­ras år 2020.

Av­fart/på­fart Es­sing­e­le­den till/från in­ners­tan Väs­ter­bron SLUT PÅ GRATISÅKANDE. Träng­sel­av­gift kan in­fö­ras i in­ners­tan. Central­bron Slus­sen

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.