Följ med in i nya Na­tio­nal­mu­se­um

Vi i Vasastan - - Sidan 1 -

Här finns skor, skydds­glas­ö­gon och väs­tar. Kom ihåg att det här är en bygg­ar­bets­plats så se upp för slad­dar och an­nat som kan lig­ga på gol­ven!”a

En re­pre­sen­tant från Sta­tens fas­tig­hets­verk tar emot pres­sen som sam­lats för att få en smyg­titt in­nan all­män­he­ten släpps in på lör­dag. Vi tar oss snart upp­för de bre­da trap­por­na till Strömsa­len där pro­jekt­che­fen Cecilia Bränn­vall tar till or­da.

– Över tu­sen per­so­ner har va­rit in­vol­ve­ra­de i re­no­ve­ring­en och vi är otro­ligt stol­ta över att kun­na vi­sa upp det­ta för all­män­he­ten.

En ge­nom­gå­en­de ny­het är att dags­lju­set åter­vänt till den 150 år gam­la bygg­na­den på Bla­si­e­hol­men ef­ter många års mörk­lägg­ning. Ti­di­ga­re var al­la föns­ter täck­ta för att skyd­da kons­ten mot sol­lju­set, men med nya hög­tek­no­lo­gis­ka föns­ter ser vi slottet på and­ra si­dan Ström­men. Även ku­polsa­len var helt mörk­lagd då mu­se­et stäng­de 2014. Nu le­tar sig lju­set obe­hind­rat in i rum­met och lan­dar på ett ny­lagt par­kett­gol­vet av ek från Ka­na­da.

För ar­ki­tek­ten Gert Win­gårdh har kär­le­ken och om­sor­gen va­rit led­ord i ar­be­tet.

– I ett så­dant här stort pro­jekt mås­te man ha re­spekt för att man är en kug­ge och att många har syn­punk­ter. Man mås­te ock­så he­la ti­den för­hål­la sig till de hi­sto­ris­ka vär­de­na.

I ett så­dant här stort pro­jekt mås­te man ha re­spekt för att man är en kug­ge.

En stor skill­nad mot ti­di­ga­re är att de pub­li­ka ytor­na har ökat re­jält tack va­re att kon­tor och ar­kiv har flyt­tat ut ur bygg­na­den. Bland an­nat är he­la en­trépla­net öp­pet för all­män­he­ten med re­stau­rang, bar och kafé. Ett ut­ö­kat brand­skydd gör dess­utom att dub­belt så många be­sö­ka­re är tillåt­na att vis­tas i mu­se­et. Al­la tek­nis­ka in­stal­la­tio­ner är nog­grant un­dan­göm­da för att in­te störa in­tryc­ket el­ler ta onö­dig plats. Un­dan­ta­get är ett gi­gan­tiskt his­schakt i mäs­sing som lö­per ge­nom he­la bygg­na­den och ser ut att snud­da ta­kets glas­ku­pol.

– Här in­ne finns en enorm trans­port­hiss som rym­mer fy­ra skol­klas­ser, men även två per­son­his­sar. Det här rum­met var helt igen­bom­mat ti­di­ga­re, sä­ger Gert Win­gårdh.

”Hem­li­ga rum spe­ci­al” ar­ran­ge­ras på Na­tio­nal­mu­se­um på lör­dag 28 ok­to­ber kloc­kan 10-16. Vis­ning­en är gra­tis och krä­ver ing­en fö­ran­mä­lan. Där­e­mot är det först till kvarn som gäl­ler.

Vän­tar på ny­öpp­ning …

EN­TRÉ. He­la en­trépla­net är öp­pet för all­män­he­ten i fram­ti­dens Na­tio­nal­mu­se­um”. vi är otro­ligt stol­ta över att kun­na vi­sa upp det­ta”, sä­ger pro­jekt­che­fen Cecilia Bränn­vall.

UPP OCH NER. I den fu­tu­ris­tis­ka box­en finns en enorm trans­port­hiss som rym­mer fy­ra skol­klas­ser, men även två per­son­his­sar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.