Få ”The Mau­ler” in­på hu­den

Vi i Vasastan - - Sidan 1 - Jo­hann Ber­nö­vall

MMA-stjär­nan Alex­an­der ”The Mau­ler” Gustafs­son trä­nar till var­dags på figh­ting-gymmet All­stars på Ha­ga­ga­tan. Nu ut­ö­kas verk­sam­he­ten med en ta­tu­e­rings­stu­dio pre­cis vid gym­mets en­tré, öpp­nad av ing­en mind­re än figh­ter­stjär­nan själv.

Rakt in i lo­ka­len är det sten­hård trä­ning som gäl­ler. Men sväng­er man li­te till väns­ter så tor­nar ett an­tal ta­tu­e­rings­sto­lar upp sig. ”The Mau­lers” gym har nu­mer dubb­la verk­sam­he­ter.

Zoi Tat­too All­stars he­ter ta­tu­e­rings­de­len som är öp­pet se­dan en dryg må­nad till­ba­ka. San­ja Tr­bo­je­vic är en av de som dri­ver verk­sam­he­ten.

– Hit­tills är det många av de som trä­nar här som kom­mer in och ta­tu­e­rar sig. Det är väl­digt populärt att ta­tu­e­ra sig bland de som syss­lar med MMA så fal­ler sig helt na­tur­ligt att de kom­mer in här ock­så, sä­ger hon.

Blan­da­de gadd­ning­ar

Mio Lö­ne­gård är pre­cis som San­ja Tr­bo­je­vic från Mal­mö från bör­jan. Hon ar­be­ta­de ti­di­ga­re på Mal­möstu­di­on som in­går i sam­ma kon­cern och är en av ta­tu­e­rar­na som re­kry­te­rats till den ny­öpp­na­de stu­di­on.

– Det känns kul. Jag gil­lar att gö­ra myc­ket blan­da­de gre­jer och hit­tills har jag fått gö­ra al­la möj­li­ga sti­lar, sä­ger Mio Lö­ne­gård.

Vad gil­lar figh­ters att ta­tu­e­ra in?

– Väl­digt oli ka, men många ta­tu­e­rar in text. Men även sym­bo­ler. Sen så har många ta­tu­e­ring­ar som är re­la­te­ra­de till mat­cher de vun­nit och så­dant.

The Mau­ler ute på jakt

Alex­an­der Gustafs­son själv trä­nar på gymmet i stort sett var­je dag när han är i Stock­holm och han är ett stort fan av ta­tu­e­ring­ar.

Han har dess­utom för­ä­rat vägg­mål­ning­en i stu­di­on med sitt por­trätt. Just den här da­gen har han pre­cis dra­git iväg till skogs på en två dygn lång jakt. Men hans an­ställ­da lo­var att tit­tar in i stort sett dag­li­gen.

Den ny­öpp­na­de stu­di­on sik­tar nu på att all­män­he­ten ska hit­ta dit.

– Vi vill nå ut till van­li­ga Stock­hol­ma­re ock­så. Man mås­te in­te trä­na MMA för att ta­tu­e­ra sig här, lo­var San­ja Tr­bo­je­vic.

FOTO: JO­HANN BER­NÖ­VALL

DE VILL MAULA PÅ DIN HUD. San­ja Tr­bo­je­vic och Mio Lö­ne­gård dri­ver det kom­bi­ne­ra­de gymmet och ta­tu­e­rings­stu­di­on till­sam­mans med Alex­an­der ”The Mau­ler” Gustafs­son, här i form av en vägg­maul­ning

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.