Tips­frå­gor från An­to­nia

Vi i Vasastan - - Vasastan -

Kan du skri­va? ”Då me­nar jag in­te om du kan skri­va ut­an om du kan skri­va? Om du då ha­de me­del­måt­ti­ga be­tyg i svens­ka språ­ket och ald­rig har haft skri­van­de som hob­by mås­te du ta hjälp. An­nars kan du fram­stå som en ama­tör.”

Vad vill du åstad­kom­ma med boken? ”Ställ dig frå­gor som: Vad ex­akt vill jag ska hän­da när boken kom­mer ut? Vil­ken frå­ga vill jag äga? I vil­ken ka­nal vill jag främst få ut­rym­me? Ska min bok nå brea­ke­ven, fun­ge­ra som mark­nads­fö­ring el­ler ska­pa in­täk­ter? Var­i­från ska in­täk­ter­na främst kom­ma ifrån? Vem el­ler vil­ka vill jag ska ringa när boken är ute? Des­sa frå­gor ska du va­ra sjukt ex­al­te­rad över att sva­ra på in­nan du bör­jar.”

Har du nå­got att skri­va om? ”Den kanske vik­ti­gas­te frå­gan av al­la är: Vad vill du sä­ga? Vad är DEN GREJ du vill att al­la ska hö­ja på ögon­bry­nen över?”

FOTO: ERIK SI­MAN­DER

SKRI­VER IHOP. An­to­nia Stac­kel­berg hjäl­per Isa­bel­le Co­le­man att gö­ra hen­nes histo­ria till bok.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.