Fak­to­rer­na som på­ver­kar bo­stads­mark­na­den just nu

Vi i Vasastan - - Hemma -

PRI­SER­NA HAR MAT­TATS AV

De se­nas­te må­na­der­nas mät­ning­ar av Svensk mäk­lar­s­tis­tisk för­sälj­nigns­siff­ror vi­sar att bo­stads­pri­ser­na i Stock­holm har brom­sat in och på vis­sa håll även bac­kat. STORT UT­BUD

Ut­bu­det av bo­stä­der till sa­lu är just nu det störs­ta se­dan 2011. Många ob­jekt för­blir osål­da sam­ti­digt bu­den blir färre och bu­den går ner. PSYKOLOGIN

Osä­ker­he­ten på mark­na­den har även en psy­ko­lo­gisk ef­fekt som gör bå­de säl­ja­re och spe­ku­lan­ter mer av­vak­tan­de. Fler tän­ker ett ex­tra varv in­nan de köper. RÄNTAN

Räntan vän­tas bör­ja sti­ga in­om kort. Det in­ne­bär krasst att färre kom­mer ha råd att lå­na peng­ar till att kö­pa bo­stä­der. SPE­KU­LA­TIONS­KÖ­PEN HAR UPP­HÖRT

För någ­ra år se­dan var det van­ligt att spe­ku­lan­ter köp­te ny­pro­du­ce­ra­de bo­stä­der och sål­de dem vid till­trä­det, vil­ket lätt kun­de ge­ne­re­ra mil­jo­ner i vär­deök­ning­ar. I dag har det upp­hört, vil­ket är en all­var­lig sig­nal en­ligt ex­per­ter. NYA LÅNEREGLER

Vå­ren 2018 trä­der nya låneregler i kraft som yt­ter­li­ga­re skär­per amor­te­rings­kra­ven för dem som över­sti­ger sitt in­komst­ba­se­ra­de skuld­kvot­s­tak. Ban­ker­na har dock redan in­fört åtstram­ning­ar vil­ket in­ne­bär att allt fler får nej på si­na lån.

Anna Gra­nath Hans­son, fas­tig­het­s­e­ko­nom på KTH, tyc­ker att stock­hol­ma­re ska ta larm­rap­por­ter­na på all­var.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.