Skyn­da bil­da So­ci­al­li­be­ral re­ge­ring!

Vi i Vasastan - - Tyck Om! - Bernt Ja­kob­son

L, C och S bor­de sna­rast sät­ta igång för­be­re­del­ser­na för ett so­ci­al­li­be­ralt al­ter­na­tiv in­för va­let 2018. De tre par­ti­er­na har en nä­ra syn på po­li­tik­om­rå­den som jäm­ställd­het, ka­pi­ta­lism med so­ci­alt an­svar, fö­re­ta­gan­de, hu­man in­vand­ring, skat­ter, för­svar, EU och kva­li­ta­tiv väl­färd m fl. Sam­ti­digt skul­le man mar­gi­na­li­se­ra MP, V, och SD så att de­ras in­fly­tan­de i svensk po­li­tik mins­kar be­tyd­ligt. Ett tyd­ligt so­ci­al­li­be­ralt al­ter­na­tiv är jag över­ty­gad om får ma­jo­ri­tet i va­let. Den­na ko­a­li­tion har fram­gångs­rikt prö­vats i t ex Fin­land, Is­ra­el och Tyskland.

Rolf har all­de­les rätt om häst­skit. Själv­klart skall den ploc­kas upp. Av­de­la en man med skyf­fel som föl­jer var­je häst och ploc­kar upp ski­ten. Va­fan!

Ulf

sva­rar på Rolfs in­sän­da­re som pub­li­ce­ra­des vec­ka 41.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.