Hjälp män­ni­skor – till de in­te be­hö­ver mer hjälp

Vi i Vasastan - - Tyck Om! - Rolf Nils­son

So­ci­al­tjäns­ten och and­ra fat­tig­vårds­or­ga­ni­sa­tio­ner be­kla­gar sig över sin ut­sat­ta ar­bets­si­tu­a­tion, istäl­let för se över or­ga­ni­sa­tio­ner­nas syf­te med den luk­ra­ti­va och be­ro­en­de­fram­kal­lan­de ”fat­tig­vård” des­sa sam­man­slut­ning­ar äg­nar sin tid åt.

Är hjäl­pens syf­te att ce­men­te­ra fat­ti­ga män­ni­skor i ett livs­långt hjälp­be­hov, så är ett MVG på sin plats.

Är den där­e­mot av­sedd som hjälp att ta sig ur hjälp­be­ro­en­det blir det ett IG, då bå­de an­ta­let hjälpsö­kan­de och hjäl­pa­re ökar o ökar i oför­tru­ten takt.

Men vad kan man för­vän­ta sig då des­sa sam­man­slut­ning­ar över hjälpsö­kan­des hu­vu­den kom­mit över­ens om att män­ni­skor SKA in­rät­ta sig ef­ter de­ras reg­ler och vill­kor om hur li­vet ska te sig för even­tu­ell hjälp.

Det­ta trots des­sa reg­ler o vill­kor är skriv­na av och för män­ni­skor med helt and­ra livs­för­ut­sätt­ning­ar. Än hjälp­be­hö­van­de män­ni­skor le­ver un­der.

Hjälp har en män­ni­ska fått först när den in­te läng­re be­hövs, hjäl­pen allt­så...!

Gå till bot­ten av pro­ble­met, istäl­let för egen vin­nings skull un­der­hål­la ett sys­te­ma­tiskt dis­kri­mi­ne­ran­de mot fat­tig­fi­e­ra­de.

PHOTOS FOTO: MOST-

AVHJÄLPT. Hjälp har en män­ni­ska fått först när den in­te läng­re be­hö­ver hjäl­pen”, skri­ver Rolf Nils­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.