En in­körsport till rik­tigt konst­när­lig för­änd­ring

Pro­jek­tet #Ar­tMa­deT­his lyf­ter kvinn­li­ga konst­nä­rer och gör om grå ga­ra­ge­por­tar till konst­verk.

Vi i Vasastan - - Sidan 1 -

– En kvin­na gick för­bi när jag må­la­de och sa ”det är väl in­te en orm?”, sä­ger Bene­det­ta Crip­pa som må­lat om en port på Kla­ra Nor­ra Kyr­ko­ga­ta.

Text: Mim­mi Ep­ste­in Foto: Sacharias Källdén Var­je gång det kom en bil så öpp­na­des por­tar­na, det är där­för jag in­te har de­ko­re­rat dem mer.

Be re­a­dy to be chang­ed”. Så står det på por­tar­na till ga­ra­get på Kla­ra Nor­ra Kyr­ko­ga­ta 14. Konst­nä­ren Bene­det­ta Crip­pa har må­lat dem och be­rät­tar att det är upp till be­trak­ta­ren att tol­ka ver­ket. – En kvin­na gick för­bi när jag må­la­de och sa ”det är väl in­te en orm, jag är jät­te­rädd för or­mar”. ”Nej, du får be­stäm­ma vad det är”, sva­ra­de jag och då ver­ka­de hon lät­tad. Jag vill att de som går för­bi och ser ver­ket ska bli den sista kom­po­nen­ter­na i det, sä­ger Bene­det­ta Crip­pa.

Stre­etart-pro­jek­tet #Ar­tMa­deT­his bör­ja­de i Gö­te­borg för två år se­dan och kom till Stock­holm i fjol. Då må­la­des bland an­nat en ga­ra­ge­port på Sveavägen. En­bart kvinn­li­ga konst­nä­rer del­tar och pro­jek­tet är ett sam­ar­be­te mel­lan kre­a­tö­ren Ali Da­voodi och fas­tig­hets­bo­la­get Va­sakro­nan.

– Vis­sa sä­ger att kvinn­li­ga konst­nä­rer in­te syns li­ka myc­ket på ga­tu­konst­sce­nen för att det in­te finns så många. Det är in­te sant. På en vec­ka fick vi 800 an­sök­ning­ar, sä­ger ini­ti­a­tiv­ta­ga­ren Ali Da­voodi och fort­sät­ter:

– Jag är man och pri­vi­le­gi­e­rad. I stäl­let för att sit­ta och kla­ga vill jag va­ra en del av för­änd­ring­en och där­för gör jag det här. En an­nan vik­tig bit är att ta kons­ten till fol­ket, i stäl­let för att loc­ka folk till gal­le­ri­er­na.

För Bene­det­ta Crip­pa tog det fy­ra da­gar att bli klar med por­ten på Kla­ra Nor­ra Kyr­ko­ga­ta.

– Jag gjor­de först en skiss men val­de fär­ger­na på plats. Det tog ett par da­gar tills sky­lif­ten kom och var­je gång det kom en bil så öpp­na­des por­tar­na, det är där­för jag in­te har de­ko­re­rat dem mer. Fram­för allt hop­pas jag att folk ska bli gla­da när de går för­bi här, sä­ger hon.

Bene­det­ta Crip­pas mål­ning på ga­ra­ge­por­ten på Kla­ra Nor­ra Kyr­ko­ga­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.