NU SKA DE GÖRA PLATTAN TRYGGARE

Den se­nas­te må­na­den har po­li­sen till­sam­mans med sta­den och fas­tig­hets­ä­ga­re i Kla­ra-om­rå­det sat­sat för att ”åter­ta kvar­te­ren”. Re­sul­ta­tet? Tryggare känsla, en­ligt hand­lar­na.

Vi i Vasastan - - Sidan 1 - Mim­mi Ep­ste­in 073-600 69 10 mim­mi.ep­ste­in@di­rekt­press.se

Plattan med om­nejd är för många se­dan länge sy­no­nymt med knark och kri­mi­na­li­tet. I som­ras sked­de fle­ra sto­ra gäng­bråk och för un­ge­fär en må­nad se­dan be­stäm­de sig po­li­sen att sat­sa för ökad trygg­het i om­rå­det.

– Det här är all­män­he­tens plats. Den ska in­te ”ägas” av nå­gon, man ska kän­na sig trygg här, sä­ger Måns Gauf­fin, kom­mun­po­lis med an­svar för Norr­malm och bi­trä­dan­de in­sats­chef.

Po­li­sen sam­ar­be­tar nä­ra med Stock­holms stad, SL, fas­tig­hets­ä­gar­na i om­rå­det, so­ci­al­tjänst och and­ra ak­tö­rer i Kla­ra.

– Jag har lång er­fa­ren­het av sam­ver­kan, och det är ju så att sam­häl­let in­te ba­ra kan för­val­tas av svensk po­lis. Jag vå­gar på­stå att det här är en av de en­skilt vik­ti­gas­te in­sat­ser­na som vi har gjort, sä­ger Kristi­na Fors­gren, po­li­sens in­sats­chef, och fort­sät­ter:

– Ett ex­em­pel på vad sam­ar­be­tet har gett är att vi har fått upp ökad be­lys­ning, vil­ket ska­par mer trygg­het, och att kol­lek­tiv­tra­fi­kens vak­ter har bli­vit mer upp­märk­sam­ma.

Brotts­före­byg­gan­de

De se­nas­te fy­ra vec­kor­na har man ar­be­tat brotts­före­byg­gan­de. Bland an­nat ge­nom att ”om­hän­der­ta och fö­ra bort folk som in­te ska va­ra i om­rå­det”.

– Det kan hand­la om min­derå­ri­ga. Där sam­ar­be­tar vi med so­ci­al­tjäns­ten. Vi job­bar ock­så med ung­dom­s­jou­ren och gräns­po­li­sen, sä­ger Kristi­na Fors­gren, och tilläg­ger att det är vik­tigt att po­äng­te­ra att al­la som häng­er i om­rå­det in­te är kri­mi­nel­la.

Måns Gauf­fin be­rät­tar att po­li­sen un­der den sär­skil­da sats­ning­en den se­nas­te må­na­den har ökat när­va­ron i Klara­kvar­te­ren.

– Men vi har fun­nits här he­la ti­den och vi kom­mer att fort­sät­ta fin­nas i om­rå­det. Vi tit­tar på hur vi på bäs­ta sätt kan ut­nytt­ja vå­ra re­sur­ser, vil­ka ti­der som vi be­hövs mest och så vi­da­re. Allt till­sam­mans med ung­dom­s­jou­ren, Ci­ty i sam­ver­kan och stads­de­len.

Upp­le­ver det tryggare

Än har po­li­sen in­te hun­nit föl­ja upp in­sat­sen men hand­la­re som de har pra­tat med sä­ger att de upp­le­ver ökad trygg­het.

Jo­han­na Eng­man, stads­dels­di­rek­tör på Norr­malm, är ock­så myc­ket nöjd med sam­ar­be­tet.

– Al­la har hit­tat si­na rol­ler och kan bi­dra. Vårt upp­drag är att sam­ord­na det he­la. Till ex­em­pel kan vi ord­na al­ter­na­ti­va ak­ti­vi­te­ter för unga som an­nars häng­er på Ser­gels torg, sä­ger Jo­han­na Eng­man.

Det här är all­män­he­tens plats. Den ska in­te ’ägas’ av nå­gon, man ska kän­na sig trygg här.

FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN

GÖR INSATS. In­sats­chef Kristi­na Fors­gren po­äng­te­rar att in­te al­la som häng­er i om­rå­det kring Plattan är kri­mi­nel­la, men ef­ter ett an­tal sto­ra gäng­bråk sat­sar po­li­sen nu på att öka trygg­he­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.