Hon såg sin hund bli to­talt sön­der­bi­ten

Fy­ra ki­lo dvärg­pu­del blev ett åtrå­värt byte för den myc­ket stör­re hun­den – pro­me­na­den med fa­mil­jens hund Ka­vi­ar slu­ta­de i blo­digt ka­os. ”Det gick oer­hört fort”, sä­ger Sop­hi Jen­sen.

Vi i Vasastan - - Sidan 1 - Mi­chael Toll Cla­rence Fren­ker viv@di­rekt­press.se

Sop­hi Jen­sen, 17, var ute och pro­me­ne­ra­de med fa­mil­je­hun­den Ka­vi­ar. Då bröt hel­ve­tet lös.

Det var på ons­dags­kväl­len som Va­sastads­bon Sop­hi Jen­sen, 17 år, var ute med fa­mil­je­hun­den Ka­vi­ar, en dvärg­pu­del på fy­ra ki­lo. När hon pas­se­ra­de Jo­han­nes sko­la på Roslags­ga­tan hör­de hon plöts­ligt nå­gon som skrek ”ak­ta hun­den”. Se­dan bröt ka­o­set ut.

En stor am­staff­lik­nan­de hund över­föll Ka­vi­ar bak­i­från.

– Det gick oer­hört fort. Ka­vi­ar märk­te ald­rig den and­ra hun­den och hann in­te mor­ra till in­nan hann bets över nac­ken, sä­ger Sop­hi.

Ka­vi­ar höll på att bli sli­ten i styc­ken, men som tur var hjälp­te fle­ra per­so­ner till med att för­sö­ka sä­ra på hun­dar­na. Men trots att tre per­so­ner hop­pa­de på hun­den, spar- ka­de den i an­sik­tet och för­sö­ka bän­da upp dess kä­kar, släpp­te den in­te grep­pet om dvärg­pu­deln.

– Det var fruk­tans­värt. Det höll sä­kert på i två, tre mi­nu­ter. Hun­den väg­ra­de slu­ta, sä­ger Sop­hi. Till slut häm­ta­de am­staf­fens äga­re en stor skål med kallt vat­ten, som de häll­de över hun­den. Då blev den för en kort stund dis­tra­he­rad och släpp­te grep­pet om Ka­vi­ar, som låg helt stil­la mar­ken, till sy­nes liv­lös.

– Det var mas­sor med blod över­allt och jag fick lå­na en hand­duk att vi­ra in Ka­vi­ar i, sä­ger Sop­hi.

Livs­ho­tan­de ska­dad

Per­so­ner­na som stan­nat till och hjälpt till un­der hund­brå­ket ring­de po­li­sen och skjut­sa­de se­dan Sop­hi och Ka­vi­ar till en ve­te­ri­när, som be­hand­la­de dvärg­pu­deln he­la nat­ten. Men det var än­nu vid lunch­tid på tors­da­gen oklart om Ka­vi­ar kom­mer att kla­ra sig.

– Vi vet in­te om han kom­mer att bli åter­ställd. Vi vän­tar fort­fa­ran­de be­sked från lä­kar­na om det finns nå­gon chans att hål­la ho­nom vid liv, sä­ger Sop­his mam­ma Do­ro­ta Jen­sen.

”En per­fekt hund”

Hon är själv ska­kad ef­ter hän­del­sen. En­ligt hen­ne var Ka­vi­ar en per­fekt hund med fluf­fig och ljus cham­pagne­fär­gad päls. Ef­ter at­tac­ken i går han näs­tan oi­gen­känn­lig.

– När jag var up­pe på aku­ten var han helt liv­lös, grå och ge­nom­blöt av sa­liv. Hans hu­vud häng­de ner, han kun­de in­te an­das och hans ögon­vi­tor var gen­om­rö­da. Det kän­des som om de skul­le spräng­as sam­ti­digt som det rann blod från nä­san och nac­ken, sä­ger Do­ro­ta Jen­sen.

– Han var vid liv och fick li­te gas­bedöv­ning. Men han grät jät­te­myc­ket, pep kon­stant. Han ha­de verk­li­gen jät­te­ont, sä­ger hon.

Bå­de Do­ro­ta och Sop­hi vill ef­ter hän­del­sen pas­sa på att tac­ka för all hjälp från all­män­he­ten.

– Det var fle­ra som hjälp­te till bå­de un­der och ef­ter hän­del­sen. Al­la var jät­tesnäl­la och det vill vi tac­ka för, sä­ger Do­ro­ta Jen­sen.

– Jag är oer­hört tack­sam för hjäl­pen jag fick av per­so­ner som jag ald­rig ti­di­ga­re träf­fat. Jag har min­nes­luc­kor från kväl­len och vet in­te om Ka­vi­ar ha­de kla­rat sig om vi in­te ha­de fått hjälp, sä­ger Sop­hi.

Äga­ren till den at­tac­ke­ran­de hun­den är nu miss­tänkt för brott mot ”la­gen om till­syn av hun­dar och kat­ter” ef­tersom han in­te haft kon­troll på sin hund.

FOTO: PRIVAT

ALLVARLIGT SKA­DAD. Ka­vi­ar be­skrivs av fa­mil­jen som en livsnju­ta­re som gil­lar fart och vind. Här får han smärt­stil­lan­de gas på aku­ten ef­ter at­tac­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.