Så ska buss ett och fy­ra gå snab­ba­re

Vi i Vasastan - - VASASTAN -

Stund­tals är snitt­far­ten på lin­je 1 och 4 un­der 12 kilo­me­ter i tim­men. In­te ac­cep­ta­belt, en­ligt tra­fik­för­valt­ning­en som nu vill hö­ja snitt­has­tig­he­ten.

Det som ska gö­ras är bland an­nat föl­jan­de: ta bort håll­plat­ser som lig­ger för nä­ra varand­ra (ger 30 se­kun­der snab­ba­re färd i var­je rikt­ning), gö­ra om sista kvar­te­ret av Ro­senlunds­ga­tan till buss­ga­ta (mot Horns­ga­tan) och ta bort cir­ka 15 par­ke­rings­plat­ser.

Tra­fik­nämn­den ska be­slu­ta om att på­bör­ja åt­gärds­ar­be­te på sitt näs­ta mö­te, torsdag 23 november.

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

SKA SNAB­BA PÅ. Tra­fik­för­valt­ning­en vill ut­fö­ra ett an­tal åt­gär­der för att fy­ran och et­tan ska kom­ma fram for­ta­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.