Här kan du gå till dok­torn ge­nom ap­pen

UTMANARE. Va­sastads­fö­re­tag sat­sar på app­dok­to­rer Fle­ra oli­ka fö­re­tag er­bju­der nu läkar­vård via ap­par. Vi be­sök­te ett av dem som ska få stock­hol­mar­na att skaf­fa en app­dok­tor.

Vi i Vasastan - - SIDAN 1 - Jo­hann Ber­nö­vall

En lä­ka­re som sit­ter hem­ma vid da­torn och chat­tar med dig om di­na kräm­por. Vi­de­o­sam­ta­lar och skri­ver ut ett re­cept. Du som pa­ti­ent har lä­ka­ren i frå­ga i en app i din smar­ta te­le­fon.

Den verk­lig­he­ten mark­nads­förs nu sten­hårt av ak­tö­rer som Kry och Min Dok­tor. Men i den verk­li­ga verk­lig­he­ten så an­vänds så­da­na tjäns­ter än så länge ba­ra av någ­ra få pro­cent av stock­hol­mar­na.

En utmanare i bran­schen som vill änd­ra på det är Va­sastads­ba­se­ra­de Dok­tor24, ett re­la­tivt nystar­tat bo­lag som i dags­lä­get har 30 del­tids­an­ställ­da lä­ka­re som ifrån si­na eg­na hem hjäl­per pa­ti­en­ter.

– Det är en­kelt sätt att få kon­takt med kom­pe­ten­ta och duk­ti­ga lä­ka­re. Vi job­bar of- tast runt tio pro­cent av en hel­tids­tjänst med det­ta och job­bar ute i verk­sam­he­ter res­ten av ti­den, sä­ger Su­san­na Sil­je­holm, som är en av app­dok­to­rer­na.

Bra kom­ple­ment

Hon har 20 års yr­kes­er­fa­ren­het som lä­ka­re och ser ap­pen som ett bra kom­ple­ment till vår­den man får på bland an­nat sin vård­cen­tral.

– Man kan in­te er­sät­ta fy­sis­ka helt. Där­för har vår tjänst sam­ar­be­ten med tio vård­cen­tra­ler i Stock­holms­om­rå­det som vi har möj­lig­het att skic­ka vi­da­re pa­ti­en­ter­na till. Då kan pa­ti­en­ten bo­ka en tid di­rekt i ap­pen, sä­ger Su­san­na Sil­je­holm som även kan be­stäl­la prov­tag­ning­ar och skri­va ut re­cept åt pa­ti­en­ter via ap­pen.

– Ge­nom att vi är in­te­g­re- ra­de med vård­cen­tra­ler­na och de­lar jour­na­ler med dem så kan vi hjälpa pa­ti­en­ter­na he­la vägen, sä­ger Da­ni­el Ker­nell, en av med­grun­dar­na till fö­re­ta­get.

Vill ha lands­ting­ets stöd

I dag fi­nan­sie­ras ap­pen via en pa­ti­ent­av­gift men i fram­ti­den hop­pas fö­re­ta­get på peng­ar från lands­ting­et. Och Da­ni­el Ker­nell upp­le­ver att det finns en god chans till det i fram­ti­den.

– Det finns en ny­fi­ken­het på in­no­va­tion från po­li­tiskt håll. Och al­la vill ju att vård­kö­er­na ska mins­ka. Jag är över­ty­gad om att vi kom­mer att kun­na växa och av­las­ta vård­cen­tra­ler­na ge­nom att ta sto­ra de­lar av de vård­be­sö­ken för mind­re all­var­li­ga sa­ker, sä­ger han.

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

LAPTOPDOKTOR. Lä­ka­ren Su­san­na Sil­je­holm mö­ter pa­ti­en­ter­na på sin lap­top.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.