Så mår pu­deln Ka­vi­ar ef­ter våld­sam­ma at­tac­ken

För­ra vec­kan at­tac­ke­ra­des dvärg­pu­deln Ka­vi­ar av en ag­gres­siv am­staff­lik­nan­de hund. Nu vi­sar det sig att Ka­vi­ar, när­mast mi­ra­ku­löst, kla­rar sig.

Vi i Vasastan - - SIDAN 1 - Mi­chael Toll

Det var för­ra ons­da­gen som Sop­hi Jensen, 17 år, var ute med fa­mil­je­hun­den Ka­vi­ar, en dvärg­pu­del på fy­ra ki­lo.

På Roslags­ga­tan blev Ka­vi­ar plöts­ligt över­fal­len av en stor am­staff-lik­nan­de hund. Den lil­le dvärg­pu­deln höll på att bli sli­ten i styc­ken, men som tur var hjälp­te fle­ra per­so­ner till med att för­sö­ka sä­ra på hun­dar­na. Men trots att tre per­so­ner hop­pa­de på hun­den, spar­ka­de den i an­sik­tet och för­sö­ka bän­da upp dess kä­kar, släpp­te den in­te grep­pet om dvärg­pu­deln.

– Det var fruk­tans­värt. Det höll sä­kert på i två, tre mi­nu­ter. Hun­den väg­ra­de slu­ta, sa­de Sop­hi ef­ter hän­del­sen.

Det he­la slu­ta­de först då den at­tac­ke­ran­de hun­dens äga­re häm­ta­de en stor skål med kallt vat­ten, som de häll­de över hun­den. Då blev den för en kort stund dis­tra­he­rad och släpp­te grep­pet om Ka­vi­ar, som låg liv­lös och helt ned­blo­dad mar­ken.

Ef­ter tre dygn på in­ten­si­ven och ett fler­tal ope­ra­tio­ner fick Ka­vi­ar i vec­kan kom­ma hem till fa­mil­jen.

”Ka­vi­ar mår bätt­re men är fort­fa­ran­de in­te sig själv, han är väl­digt lugn och för­sik­tigt av sig”, skri­ver Sop­hi Jensen i ett med­de­lan­de.

För­u­tom att Ka­vi­ar är trau­ma­ti­se­rad li­der han av svi­ter­na av en hjärn­skak­ning samt har bit­mär­ken, in­re blöd­ning­ar och en ska­dad nack­ko­ta.

FO­TO: PRIVAT

HEM­MA IGEN. Ka­vi­ar li­der fort­fa­ran­de av svi­ter­na av si­na ska­dor från över­fal­let men har fått kom­ma hem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.