Gran­nar pro­te­ste­rar mot bygg­pla­ner på in­ner­gård

SEX­VÅ­NINGS­HUS. Gran­nar oro­a­de för ljud och mins­kat ljusin­släpp

Vi i Vasastan - - Sidan 1 - Mim­mi Ep­ste­in

Ett nytt gårds­hus med hy­res­rät­ter pla­ne­ras på en in­ner­gård i Va­sas­tan. Men al­la gran­nar ger in­te tum­men upp.

Ett gårds­hus i sex vå­ning­ar med 15 hy­res­rät­ter kan byg­gas på in­ner­går­den till Bir­ger Jarls­ga­tan 101. De­talj­pla­nen möj­lig­gör cent­ru­män­da­mål i bot­ten­vå­ning­en i be­fint­ligt gat­hus samt par­ke­ring och han­del i fas­tig­he­tens käl­lar­plan. I dag är går­den 620 kvadrat­me­ter och med det nya hu­set skul­le den bli 390 kvadrat­me­ter.

Högst upp pla­ne­ras en ter­rass med till­hö­ran­de ge­men­sam­hets­lo­kal där man ska kun­na la­ga mat. För­sla­get har va­rit ute på sam­råd och Norr­malms stads­dels­för­valt­ning tyc­ker att för­de­lar­na med nya bo­stä­der väger tyng­re än nack­de­lar­na, till ex­em­pel för­säm­ra­de ljus­för­hål­lan­den.

Det hål­ler dock in­te al­la gran­nar med om. Fle­ra för- ening­ar i in­til­lig­gan­de fas­tig­he­ter pro­te­ste­rar mot pla­ner­na. Bland an­nat på grund av just ljus­för­hål­lan­de­na, höj­den och ris­ken för stö­ran­de ljud från den tänk­ta ter­ras­sen.

Skug­gor och bul­ler

Så här skri­ver en bo­en­de i en när­lig­gan­de fas­tig­het:

”Höj­den av bygg­na­den kom­mer kraf­tigt för­säm­ra det all­män­na in­tryc­ket av om­giv­ning­en sett ur vårt per­spek­tiv. Skug­gor­na från nämn­da bygg­nad kom­mer även att på­ver­ka lju­set in mot vå­ra fa­sa­der, med re­sul­tat att det kom­mer va­ra myc­ket mör­ka­re en stör­re del av da­gen. Att kom­ma att bo i ab­so­lut när­het av en stor ar­bets­plats un­der lång tid är ock­så myc­ket otrev­ligt, med tan­ke på bul­ler och and­ra stör­ning­ar”.

”Ett sam­ti­da till­skott”

Det nya gårds­hu­set fö­reslås in­ne­hål­la lä­gen­he­ter som är mel­lan cir­ka 35 och 94 kvadrat­me­ter. I för­sla­get till de­talj­plan står att ”grund­tan­ken är att för­sla­get bå­de ska för­hål­la sig till be­fint­lig be­byg­gel­se och ut­gö­ra ett sam­ti­da till­skott i den hi­sto­ris­ka mil­jön”.

Nu ska syn­punk­ter från sam­rå­det sam­man­stäl­las och se­dan ska pla­nen ut på gransk­ning, den sista de­len i pro­ces­sen in­nan en de­talj­plan an­tas. En­ligt nu­va­ran­de tids­plan skul­le pla­nen kun­na an­tas and­ra kvar­ta­let 2018.

Höj­den av bygg­na­den kom­mer kraf­tigt för­säm­ra det all­män­na in­tryc­ket av om­giv­ning­en sett ur vårt per­spek­tiv.

ILLUSTRATION: ÅWL ARKITEKTER

PLANERAT TILL­SKOTT. Så här skul­le det nya hu­set kun­na se ut på adres­sen på Bir­ger Jarls­ga­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.