Stock­holm in­för al­kolås på t-ba­nan

Vi i Vasastan - - Vasastan -

Tra­fik­nämn­den i lands­ting­et har ta­git be­slut om att in­fö­ra sta­tio­nä­ra al­kolå­san­ord­ning­ar på ett 20-tal sta­tio­ner i Stock­holm. Det­ta görs för att kun­na kon­trol­le­ra nyk­ter­he­ten hos tun­nel­ba­ne- och pen­del­tågs­fö­ra­re på sam­ma sätt som hos and­ra chauf­fö­rer i kol­lek­tiv­tra­fi­ken.

– Som re­se­när ska man va­ra sä­ker på att tra­fi­ken är trygg, och nyk­ter, sä­ger Kristof­fer Tam­sons (M), tra­fiklands­tings­råd.

Ung­e­fär­lig kost­nad för 20 blås­sta­tio­ner är 5 mil­jo­ner kro­nor. Ex­akt när al­kolå­sen kan va­ra på plats är in­te klart.

FOTO: MOSTPHOTOS

LÅS. Nu ska fö­ra­re på pen­del­tåg och i tun­nel­ba­nan ut­fö­ra ut­and­nings­test in­nan de bör­jar job­ba.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.