Lyc­kat med­bor­ga­ri­ni­ti­a­tiv – nu blir det bou­le­fest i Ob­san

Vi i Vasastan - - Vasastan - Mim­mi Ep­ste­in

Näs­ta år blir det bou­le­ba­nor i ned­re de­len av Ob­ser­va­to­ri­elun­den ef­ter ett med­bor­ga­ri­ni­ti­a­tiv från Va­sastads­bon Jan-Erik Bengts­son.

Jan-Erik Bengts­son bor i kors­ning­en Teg­nér­ga­tan/ Svea­vä­gen och tyc­ker om att spe­la bou­le.

– Jag är halv­tidspen­sio­när och tyc­ker det är ett kul och bra sätt att kom­ma ut och träf­fa folk. Men det finns väl­digt spar­sma­kat med ba­nor i Va­sas­tan. Det finns någ­ra i Vasa­par­ken men de är halv­då­li­ga och det bru­kar va­ra li­te stö­kigt där, sä­ger Jan-Erik Bengts­son och fort­sät­ter:

– För­ut fanns det bou­le­ba­nor i öv­re de­len av Ob­ser­va­to­ri­elun­den men i sam­band med att man rus­ta­de upp så bygg­des en hund­rast­gård där. Det gjor­de att den grupp som bru­ka­de ses och spe­la lös­tes upp. Nu gör man i ord­ning ned­re de­len av par­ken och ytan bakom ki­os­ken in­till Han­dels som in­te an­vänds så myc­ket.

Jan-Erik Bengts­son gjor­de slag i sa­ken och skic­ka­de in ett med­bor­gar­för­slag om att an­läg­ga bou­le­ba­nor där. Idén får nu tum­men upp av stads­dels­nämn­den.

– Jät­te­kul. Blir det av är det ing­et snack om att vi kom­mer att bör­ja spe­la igen, sä­ger Jan-Erik Bengts­son.

Dock är det in­te sä­kert att det blir fy­ra ba­nor, som i för­sla­get.

”För­valt­ning­en vill dock po­äng­te­ra att den pla­na gräs­mat­tan ock­så an­vänds av and­ra park­be­sö­ka­re, in­te minst för­sko­le­klas­ser, för lek och spel, och där med kan de fö­re­slag­na fy­ra ba­nor­na be­hö­va mins­kas till an­ta­let” skri­ver tjäns­te­män­nen i ut­lå­tan­det och fö­re­slår två till fy­ra ba­nor med mins­ta mått på 12,5 gång­er 3 me­ter.

Pro­jek­tet ska ge­nom­fö­ras näs­ta år.

FOTO: MIM­MI EP­STE­IN

PÉTANQUESTÄLLE. Här ska det bli bou­le­ba­nor, ef­ter för­sla­get från Va­sastads­bon Jan-Erik Bengts­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.