Ut­pe­kad kul­tur­pro­fil kan mis­ta bi­drag

Vi i Vasastan - - Stockholm - Christof­fer Röst­lund Jons­son

Kul­tur­pro­fi­len ska i åra­tal ha an­vänt sin makt för att be­gå sex­ö­ver­grepp. Nu ska Stockholms stad se över flö­det av skat­te­peng­ar – när­ma­re en halv mil­jon per år – som pum­pats in i man­nens fin­kul­tu­rel­la klubb.

Det är Da­gens Nyheter som i ett mas­to­dont­gräv av­täckt skan­da­len. Man­nen, som kal­las för ”Kul­tur­pro­fi­len”, ska i åra­tal ha nytt­jat sin tunga po­si­tion för att taf­sa och våld­ta. I ar­ti­keln trä­der 18 kvin­nor fram och be­rät­tar vad de ut­satts för.

Man­nen be­skrivs av DN som en cen­tral per­son i vårt kul­tur­liv med nä­ra band till Svens­ka Aka­de­mi­en.

Kul­tur­pro­fi­len äger en klubb i Va­sas­tan för mu­sik och lit­te­ra­tur, där fle­ra av över­grep­pen ska ha be­gåtts. Klub­ben fi­nan­sie­ras till sto­ra de­lar av skat­te­peng­ar. Och det är inga små sum­mor som Stockholms stad och lands­ting de­lar ut.

De se­nas­te sju åren har kul­tur­pro­fi­lens verk­sam­het kun­nat in­kas­se­ra 390 000 kro­nor per år i kul­tur­stöd från Stock­holm stad. Just nu ar­be­tar tjäns­te­män­nen med stö­det för 2018. Och även i år finns kul­tur­pro­fi­lens klubb med bland an­sök­ning­ar­na.

An­kla­gel­ser­na vägs in

An­ne Lund, en­hets­chef för kul­tur­stöd, kan in­te sä­ga om det blir fort­sat­ta skat­te­peng­ar till klub­ben el­ler ej. Det är för ti­digt att ut­ta­la sig om. Men de grova an­kla­gel­ser­na tas med i be­döm­ning­en.

– För oss är en ar­ti­kel i DN in­di­ci­er. Vi läg­ger nu ner myc­ket ar­be­te på att få en sam­lad bild av verk­sam­he­ten. Vill­ko­ret för att kun­na få stöd från Kul­tur­för­valt­ning­en är att verk­sam­he­ten föl­jer svensk lag­stift­ning. Om det finns po­li­san­mäl­ning­ar, el­ler om nå­gon är dömd, då vägs det in i be­döm­ning­en, sä­ger An­ne Lund.

Hon sä­ger att de ald­rig fått in­for­ma­tion om att kul­tur­pro­fi­len skul­le äg­nat sig åt oe­gent­lig­he­ter på klub­ben som de fi­nan­si­e­rat.

Om ni får kon­kre­ta fak­ta om att en hu­vud­per­son bakom en kul­tur­verk­sam­het ni be­kos­tar be­gått över­grepp i en lo­kal knu­ten till verk­sam­he­ten, är det så­dant som på­ver­kar er be­döm­ning?

– Det är su­pe­rall­var­ligt och det är klart det på­ver­kar. Ett per­spek­tiv är att al­la ska kän­na sig tryg­ga i lo­ka­ler­na.

#me­too drar upp rikt­lin­jer

An­ne Lund sä­ger att den se­nas­te ti­dens #me­too-storm har ska­kat om även de­ras för­valt­ning.

– Den po­li­tis­ka nämn­den har re­dan gett oss i upp­drag att se över rikt­lin­jer­na för att kun­na fö­re­byg­ga så­dant här in­om den fria kul­tu­ren, så att vi kan bli vas­sa­re.

Kul­tur­pro­fi­lens klubb har även fått peng­ar från Stockholms lands­ting, som år­li­gen de­lar ut cir­ka 300 mil­jo­ner kro­nor i kul­tur­stöd. De se­nas­te tio åren har klub­ben i snitt fått 70 000 kro­nor per år av lands­ting­et. 2016 fick de 100 000 kro­nor.

Även på lands­ting­et sit­ter tjäns­te­män­nen med an­sök­ning­ar­na för 2018. Ock­så där är kul­tur­pro­fi­lens klubb med bland an­sök­ning­ar­na. Och pre­cis som på kom­mu­nen så går det in­te att fö­re­kom­ma be­slu­tet, men att det gör ”en sam­man­ta­gen be­döm­ning om an­sö­kan”.

FOTO: SHAON CHAKRABORTY

OMVÄRDERING. Kul­tur­klub­ben har fått sto­ra sum­mor av Stockholms stad och lands­ting ge­nom åren. Nu ses stö­det över. Bil­den är in­te ta­gen på det ak­tu­el­la stäl­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.