Hyr­fö­re­ta­get: ”Vi är myc­ket mer ef­fek­ti­va”

Vi i Vasastan - - Stockholm - Eli­na Lund­berg

Sta­den kom­mer in­te spa­ra peng­ar på att skip­pa hyr­lä­ra­re. Det me­nar vd:n för Pe­da­gog­poo­len som för­sva­rar bo­la­gets vinst: Är bätt­re på ad­mi­nist­ra­tion och ”gör på kup­pen li­te peng­ar”.

Lä­rar­fack­för­bun­den och skol­bor­gar­rå­det Ol­le Bu­rell (S) har kri­ti­se­rat be­man­nings­bo­la­gens vins­ter för ut­hyr­ning av skol­per­so­nal. Sta­den vill nu få kon­troll på de öka­de hyr­kost­na­der­na ge­nom att star­ta en egen vi­ka­rie­pool.

Men Pe­der Ha­gen, vd för fö­re­ta­gen Pe­da­gog­poo­len och Lä­rar­jou­ren som hyr ut per­so­nal till sta­dens sko­lor, är skep­tisk. Han an­ser att be­man­nings­bo­la­gen helt en­kelt är ef­fek­ti­va­re på att re­kry­te­ra, bak­grund­skol­la och skic­ka ut vi­ka­ri­er till sko­lor­na än kom­mu­ner­na.

”Spa­rar in­te peng­ar”

– Det är myc­ket tuf­fa­re för kom­mu­nen att ad­mi­ni­stre­ra det här själv. Jag tror in­te att de kom­mer spa­ra peng­ar. Pri­va­ta ak­tö­rer un­der kon­kur­rens tving­ar fram en ef­fek­ti­vi­tet som speg­lar pri­set. I kom­mu­nen blir det in­te sam­ma press på ef­fek­ti­vi­tet, sä­ger Pe­der Ha­gen.

Sko­lor­na har all­tid haft sto­ra kost­na­der för vi­ka­ri­er som va­rit in­ba­ka­de i sko­lor- nas to­ta­la lö­ne­kost­na­der. Nu blir pri­set syn­ligt när fak­tu­ror­na till be­man­nings­bo­la­gen grans­kas, en­ligt Pe­der Ha­gen. Att be­man­nings­bo­la­gen skul­le va­ra dy­ra­re ef­tersom fö­re­ta­gen är vinst­dri­van­de kö­per han in­te.

Mil­jon­vins­ter de­las ut

Hans be­man­nings­bo­lag, Pe­da­gog­poo­len med si­na dot­ter­bo­la­gen Lä­rar­jou­ren och Qva­li­tets­poo­len, har de se­nas­te tre åren de­lat ut näs­tan 14 mil­jo­ner kro­nor till ak­tieä­gar­na. I år pla­ne­ras en ut­del­ning på 8 mil­jo­ner kro­nor.

– Vår mar­gi­nal be­ror på att vi har en myc­ket ef­fek­ti­va­re ad­mi­nist­ra­tion. Det är där vi tjä­nar peng­ar. Om vi lyc­kas le­ve­re­ra det här bätt­re än sta­den och på kup­pen gör li­te peng­ar ser in­te jag det som ett pro­blem, sä­ger Pe­der Ha­gen.

Han an­ser ock­så att in­hyr­ning i sko­lor­na skil­jer sig mar­kant från vår­dens be­ro­en­de av sta­fett­lä­ka­re.

– Vi ska in­te kon­kur­re­ra om de fas­ta lä­rar­na ut­an er­bju­da kort­tids­vi­ka­ri­er till ex­em­pel när nå­gon är sjuk. Vi för­sö­ker in­te ryc­ka ut lä­rar­na ur sko­lor­na för att hy­ra ut dem för mer peng­ar un­der långa pe­ri­o­der, sä­ger Pe­der Ha­gen.

FOTO: DI­REKT­PRESS/TINA AXELSSON

BEMÖTER KRITIKEN. ”Vi för­sö­ker in­te ryc­ka ut lä­rar­na ur sko­lor­na för att hy­ra ut dem för mer peng­ar un­der långa pe­ri­o­der” sä­ger vd:n Pe­der Ha­gen på Pe­da­gog­poo­len om bil­den av sta­fett-per­so­nal i sko­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.