Sve­no­ni­us: Ge un­der­skö­ters­kor snabbspår

Vi i Vasastan - - Stockholm - Pa­trik Wirén

”Vi mås­te gö­ra allt vi kan för att tryc­ka till­ba­ka de väx­an­de vård­kö­er­na”, sä­ger Stockholms läns lands­ting och fö­re­slår ett sär­skilt snabbspår för un­der­skö­ters­kor. Men för­sla­get mö­ter kri­tik.

För att bli sjuk­skö­ters­kor mås­te un­der­skö­ters­kor i dag gå he­la sjuk­skö­ters­ke­ut­bild­ning­en, även om de har bå­de för­kun­ska­per och ar­bets­livs­er­fa­ren­het. Det­ta vill Ire­ne Sve­no­ni­us (M), fi­nans­lands­tings­råd i Stockholms läns lands­ting, för­änd­ra.

– Vi har sto­ra be­hov av sjuk­skö­ters­kor och tror att ett snabbspår skul­le va­ra ett sätt att an­vän­da kom­pe­ten­sen som re­dan finns hos un­der­skö­ters­kor som kanske in­te vill gå he­la ut­bild­ning­en, sä­ger hon.

Fi­nan­si­e­rat av lands­ting­et

För att ett snabbspår ska bli möj­ligt mås­te re­ge­ring­en, som är högst an­sva­rig för den nu­va­ran­de hög­sko­le­ut­bild­ning­en, va­ra dri­van­de i frå­gan.

Sve­no­ni­us har där­för med­de­lat hög­sko­le­mi­nis­tern He­le­ne Hell­mark Knuts­son (S) att Stockholms läns lands­ting är med och fi­nan­si­e­rar ett snabbspår om re­ge­ring­en möj­lig­gör det.

”En stor pro­vo­ka­tion”

Op­po­si­tions­lands­tings­rå­det Jens Sjö­ström (S) ger dock tum­men ned och av­fär­dar för­sla­get som ”oge­nom­tänkt”.

– Det är en stor pro­vo­ka­tion mot vå­ra un­der­skö­ters­kor, vil­ket ock­så är en yr­kes­grupp som det rå­der brist på. Att i det lä­get flyt­ta runt pro­ble­met på det här sät­tet sän­der ut väl­digt kons­ti­ga sig­na­ler. Bud­ska­pet till un­der­skö- ters­kor­na är att om du ut­bil­dar dig till sjuk­skö­ters­ka blir du vik­ti­ga­re.

Jens Sjö­ström me­nar att det sto­ra pro­ble­met in­om lands­ting­ets vård­verk­sam­he­ter istäl­let är en per­so­nal­po­li­tik som re­sul­te­rar i att per­so­na­len väl­jer and­ra ar­bets­gi­va­re.

– Det spe­lar ing­en roll hur många vi ut­bil­dar när per­so­nal­po­li­ti­ken är så då­lig. Det krävs fram­för allt lö­ne­sats­ning­ar och ar­bets­tids­för­änd­ring­ar, sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.