Tänk på dö­den bju­der in kons­ten till Kra­ken

Vi i Vasastan - - Stockholms Helg - Pa­trik Wirén

På lör­dag är det pre­miär för Tänk på dö­dens nya konst­kon­cept. Mu­si­ken spe­lar en li­ka vik­tig roll som ti­di­ga­re, men nu fylls dess­utom väg­gar­na med 70 verk från tre konst­nä­rer.

Tänk på dö­den har ti­di­ga­re en­bart för­knip­pats med spel­ning­ar. Men vid den 27:e upp­la­gan av klub­ben präglas kväl­len minst li­ka myc­ket av kons­ten som av mu­si­ken. Tre konst­nä­rer har bju­dits in och de­ras verk har även på­ver­kat va­let av li­ve­ak­ter.

– Det här är det häf­ti­gas­te event vi nå­gon­sin gjort. Vi pra­ta­de med konst­nä­ren Ti­mo Ke­to­la som ar­be­tat med många fram­stå­en­de band och han bjöd in två av si­na konst­närsvän­ner med lik­nan­de bak­grund. När vi bör­ja­de ar­ran­ge­ra spel­ning­ar un­der ett an­nat kon­cept 2011 var Stock­holm svält­född på in­tres­sant li­ve­mu­sik. Men nu krävs det mer än ett band för att folk ska kom­ma, för­kla­rar en av ar­ran­gö­rer­na – som vill va­ra ano­nym – och tilläg­ger att de länge haft idén att sam­ar­be­ta med konst­nä­rer.

– Vi har ba­ra in­te haft tid att ge­nom­fö­ra det för­rän nu.

Förr har Tänk på dö­den ar­ran­ge­rat kväl­lar un­ge­fär en gång i må­na­den på oli­ka adres­ser i stan. Med den nya konst­sats­ning­en ser det ut att bli fär­re – men mer ge­nom­ar­be­ta­de – kväl­lar och då i en helt ny lo­kal vid namn Slakt­kyr­kan som öpp­nar i bör­jan av näs­ta år.

Det här är det häf­ti­gas­te event vi nå­gon­sin gjort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.