Så ska Stock­holm byg­gas ihop

Sta­den satsar för att mins­ka klyf­tor­na mel­lan ri­ka och fat­ti­ga stads­de­lar. Tio om­rå­den pe­kas ut där sär­skil­da in­sat­ser ska ske.

Vi i Vasastan - - Hemma - Mi­chael Toll mi­chael.toll@di­rekt­press.se

Den sty­ran­de ma­jo­ri­te­ten vill län­ka sam­ma väl­bär­ga­de stads­de­lar med om­rå­den som har läg­re sta­tus och säm­re so­cio­e­ko­no­mis­ka för­ut­sätt­ning­ar. Det­ta ska ske med ge­nom att man bygger nya hus, nya mö­tes­plat­ser och möj­lig­he­ter att lätt rö­ra sig mel­lan oli­ka om­rå­den.

– Vi ska an­vän­da mar­ken på ett smar­ta­re sätt. På sikt är det här oer­hört po­si­tivt för he­la Stock­holm, sä­ger sta­dens fi­nans­bor­gar­råd Ka­rin Wann­gård (S).

För­u­tom bo­stä­der är det nya sko­lor, för­sko­lor och id­rott­s­y­tor som ska ska­pas för att mins­ka klyf­tor­na mel­lan oli­ka om­rå­den. Så­dant som det idag rå­der brist på ska det sat­sas extra myc­ket på.

– I vis­sa om­rå­den är det till ex­em­pel oer­hört svårt att få tag på en stor lä­gen­het. Då är det de som ska pri­o­ri­te­ras. Vi ef­ter­strä­var en myc­ket god di­a­log med de bo­en­de och vad det är som ef­ter­frå­gas, sä­ger Ka­rin Wann­gård.

Till en bör­jan är det tre av de tio om­rå­de­na som ska få ökad pri­o­ri­tet.

Fa­ger­sjö-Fars­ta (med pro­jek­tet Ma­gelungs­strå­ket)

Bredäng-Mä­lar­höj­den (med pro­jek­tet Mä­la­räng)

Tens­ta-Rin­ke­by-Spånga (med pro­jek­tet Jär­va­da­len)

An­led­ning­en till att des­sa om­rå­den pri­o­ri­te­ras är att det är bygg­pro­jekt som är långt gång­na i om­rå­de­na och gör att ar­be­tet kan på­bör­jas i när­tid. Sta­dens vi­sion är ”Ett Stock­holm för al­la år 2040” (Ti­di­ga­re var det ”Ett Stock­holm i världs­klass år 2030”) och en­ligt Wann­gård finns det in­te nå­got glapp mel­lan vi­sion och verk­lig­het.

– Al­la be­slut som fat­tas görs med vi­sio­nen i bak­hu­vu­det. I det här fal­let tar vi tyd­li­ga be­slut som kom­mer re­a­li­se­ras i fram­ti­den. Pro­ble­met med vis­sa stads­de­lar idag är att de är som eg­na sa­tel­li­ter. Jag är över­ty­gad om att vi kom­mer lyc­kas byg­ga ihop de här om­rå­de­na, ska­pa bätt­re rö­rel­se­möns­ter och gö­ra så att män­ni­skor träf­far varand­ra.

En­ligt hen­ne be­ty­der det myc­ket att sta­den nu pe­kar ut tio om­rå­den där man ska sat­sa extra på att bry­ta seg­re­ga­tio­nen.

– Vi vet rent hi­sto­riskt att det fun­ge­rar när kom­mu­nen tydligt kom­mu­ni­ce­rar vad vi tyc­ker bygg­bo­la­gen bör sat­sa på. Vi ger dem nu en ex­tremt tyd­lig sig­nal: ”Kom och bygg här, det är de här om­rå­de­na vi pri­o­ri­te­rar”! Lyc­kas vi med att mins­ka klyf­tor­na ger det ex­tre­ma sam­hälls­vins­ter till HE­LA Stock­holm, av­slu­tar Ka­rin Wann­gård.

Vi ska an­vän­da mar­ken på ett smar­ta­re sätt.

FOTO: MOSTPHOTOS

JÄM­NA UT. Sta­den vill byg­ga ihop om­rå­den för att mins­ka klyf­tor­na i väl­bär­ga­de om­rå­den och om­rå­den med säm­re so­cio­e­ko­no­mis­ka för­ut­sätt­ning­ar.

SKISS: OWC ARKITEKTER AB

SAM­BAND. Vår­berg och Skär­hol­men kan kom­ma att byg­gas ihop i pro­jek­tet Sam­band Skär­hol­men.

SKISS: ST

PLA­NE­RAS. Mä­lar­höj­den och Bredäng ska byg­gas ihop med nya om­rå­det Mä­la­räng.

KA­RIN WANN­GÅRD (S), fi­nans­bor­gar­råd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.