Bus­skör­fält fun­kar in­te i in­ners­tan

Vi i Vasastan - - Tyck Om! - Bo Te­ber

I num­mer 43 be­ly­ser ni SL:s sats­ning på nya lin­jen mel­lan Nor­ra Djur­gårds­sta­den och Ha­gas­ta­den.

I slu­tet av ar­ti­keln skri­ver ni att Stock­holm stad har åt­gär­der för drygt 2 mil­jo­ner re­ser­ve­ra­de för att för­bätt­ra fram­kom­lig­he­ten för lin­je sex.

Blå­bus­sar skall kö­ra i ett eget bus­skör­fält. Om det är åt­gär­den kan man tro att SL in­te vet att det är just det som lin­je fy­ra gör från Val­halla­vä­gen till Oden­plan. Det­ta är ett av de störs­ta pro­ble­men som SL har med den lin­jen. En­ligt mitt för­me­nan­de är det brist på ana­ly­tisk för­må­ga som gör att tra­fi­ken ser ut som den gör.

Någ­ra ex­em­pel: Vid Oden­plan finns det fle­ra buss­håll­plat­ser ef­ter varand­ra. Där är ett sta­ket som gör det omöj­ligt för bakom­va­ran­de buss att kom­ma för­bi den buss som står fram­för och har för­ar­byte. Den nya fö­ra­ren har in­te kom­mit var­för det tar myc­ket läng­re tid än be­räk­nat.

När bus­sar­na skall pas­se­ra Svea­vä­gen är det håll­plat­ser di­rekt ef­ter kors­ning­en. Dom är så kor­ta att det en­dast ryms två led­bus­sar sam­ti­digt på håll­plat­sen. Den tred­je bus­sen stan­nar då of­ta fö­re kors­ning­en (även vid grönt ljus) i vän­tan att det skall bli plats på buss­håll­plat­sen.

Dessvär­re gör in­te al­la fö­ra­re det. Har sett när den tred­je led­bus­sen ”häng­er på” dom två and­ra bus­sar­na och där­i­ge­nom bloc­ke­rar han fram­kom­lig­he­ten i bå­da rikt­ning­ar­na på Svea­vä­gen.

Of­ta får man stå och vän­ta på 4:an vid en håll­plats. Man tit­tar på tids­an­gi­vel­sen på håll­plat­sen och tror i sin en­fald att de två mi­nu­ter som står an­gi­vet skall stäm­ma. Plöts­ligt har det änd­rats till 4 mi­nu­ter. När den sen kom­mer har den två bus­sar i di­rekt an­slut­ning till den förs­ta 4:an.

Den förs­ta är ”propp­full” och dom två and­ra är mer el­ler mind­re tom­ma.

Av det­ta tyc­ker jag man kan dra slut­sat­sen att led­bus­sar in­te är lämp­li­ga för stads­tra­fik. Dom är för­träff­li­ga för t ex för­orts­tra­fik. Ett an­nat pro­blem som fö­re­kom­mer i stor ut­sträck­ning fram­för all på led­bus­sar­na är re­se­nä­rer­nas age­ran­de. Trots upp­ma­ning från fö­rar­na så väg­rar dom gå bak­åt i bus­sen. Vid ett fler­tal till­fäl­len har jag stått vid 4:ans håll­plats Stads­bib­li­o­te­ket mot Oden­plan då det in­te har gått att kom­ma på bus­sen. Jag upp­lys­te fö­ra­ren om att det fanns gott om plats bak­till i bus­sen. Ef­ter att ha dra­git mitt kort fick jag gå om­bord via bak­dör­ren Det fans för­u­tom många stå­plat­ser även sex sitt­plat­ser bak i bus­sen.

Jag har skri­vit de här ra­der­na av den an­led­ning­en att jag bor på Rörstrands­ga­tan och har mitt kon­tor i hör­nan Svea­vä­gen-Odeng­a­tan och åker buss vid då­lig vä­der­lek. Jag tar näs­tan ald­rig bi­len, som jag mesta­dels an­vän­der för re­sa till vårt som­mar­stäl­le på Åland.

Att många pend­lar med bil till ar­bets­plat­sen har jag stor för­stå­el­se för då man mås­te re­ser­ve­ra myc­ket tid för re­san för att va­ra sä­ker på att kom­ma fram i tid.

TRÅNGT. Kör­fäll­ten för bus­sar fun­ge­rar in­te en­ligt sig­na­tu­ren Bo Te­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.