Mo­gerts ord ef­ter av­gång­en

Vi i Vasastan - - Vasastan -

”När vän­ner till mig har på­pe­kat att mitt be­te­en­de in­te har va­rit bra, har jag sla­git det ifrån mig. När all­ting nu sys­te­ma­tiskt lagts fram för mig om hur jag har age­rat mot and­ra, så kan jag in­te vär­ja mig, el­ler skju­ta det ifrån mig. Jag har be­tett mig på ett sätt som är oac­cep­ta­belt, jag har fått de här kvin­nor­na att kän­na sig ut­sat­ta. Jag är djupt led­sen för det och vill be de här per­so­ner­na om ur­säkt.

Mitt be­te­en­de de se­nas­te åren har in­te va­rit ok och är långt ifrån vad man kun­nat vän­ta sig av en fö­re­trä­da­re för vårt par­ti. Jag har miss­bru­kat det för­tro­en­de som gi­vits mig och läm­nar där­för al­la mi­na po­li­tis­ka upp­drag med ome­del­bar ver­kan.

Jag hop­pas att så­väl de som drab­bats och and­ra vars för­tro­en­de jag bru­tit så små­ning­om ska kun­na för­lå­ta mig. Jag tar an­svar för mi­na hand­ling­ar, det lig­ger ba­ra på mig. Mitt be­te­en­de är en del av en struk­tur som mås­te för­änd­ras. Det gör in­te mitt age­ran­de mind­re all­var­ligt.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.